Skip to main content

Morup 6:15 – bostäder

Kommunstyrelsen gav 8 april 2014 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att påbörja planarbete för del av Morup 6:15 (§ 89). Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder.

Status

Just nu är andra detaljplaner mer prioriterade och vi arbetar inte aktivt med detaljplanen för del av Morup 6:15. Vi arbetar med flera detaljplaner parallellt och när en detaljplan blir antagen kan vi börja med en ny.

Planområdet

Planområdet ligger på västra sidan av väg 768 i Morups samhälle. Marken ägs av en privatperson.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Standardförfarandets gång: samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Ett standardförfarande består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer