Skip to main content

Bärte 3:1 m fl – verksamhet Slöinge

Kommunstyrelsen gav den 14 maj kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att möjliggöra för ny detaljplan för Bärte 3:1 m fl (§ 142). Huvudsyftet med detaljplanen är att planlägga befintlig verksamhet och möjliggöra för utökning.

Status

Nu förbereder vi detaljplanen för Bärte 3:1 inför samrådsskede där det finns möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Planområdet

Planområdet ligger utanför Slöinge. Marken inom planområdet ägs av en privat fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föväntas handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Standardförfarandets gång: samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Ett standardförfarande består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Kontakt

Hanna Emenius
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer