Skip to main content

Utmaningar när Falkenberg ska nå målen i Agenda 2030

25 september 2023

Idag, den 25 september, släpper Falkenbergs kommun sin årliga rapport med nulägesanalys för Lokal Agenda 2030 som är kopplat till de 17 globala målen i Agenda 2030. Enligt rapporten finns flera positiva exempel på insatser i kommunen men det finns fortfarande flera utmaningar som står i vägen för en riktig omställning.  

Idag är det födelsedag för Agenda 2030 och åtta år sedan världens stats- och regeringschefer antog de globala målen för hållbar utveckling. För att förverkliga de globala målen har Falkenbergs kommun sedan några år arbetat med en egen Lokal Agenda 2030 och släpper varje år en nulägesanalys som beskriver hur Falkenberg som plats ligger till för respektive mål och vilka gemensamma utmaningar vi har framför oss. Den beskriver också vilka nycklar vi behöver för att nå målen. 

– I Falkenberg har vi stora utmaningar, vi tar många steg i rätt riktning och har mycket att vara stolta över. Men det krävs fortfarande stora insatser för att hela vårt samhälle ska ställa om och det behöver ske lokalt tillsammans. Vår lokala agenda är ett stöd och en plattform för tillsammansarbete i Falkenbergs omställning, säger Josefine Eirefelt, verksamhetschef för hållbar samhällsutveckling i Falkenbergs kommun.  

Hur går det för Falkenberg?  

I årets rapport är bedömningen att 8 av målen inte kommer att uppnås till 2030 om vi fortsätter på samma sätt, i 7 mål finns det inte tillräckligt med kunskap eller det går inte att se någon trend i rätt riktning. Målet ”Genomförande och globalt partnerskap” ser ut att uppnås.  

– Den här nulägesanalysen betonar vikten av att samarbete är mer nödvändigt än någonsin, både över gränser och mellan olika sektorer. Vi har sett framgångar i vårt samarbete och nu behöver vi driva på för samma utveckling på fler områden, säger Markus Jöngren, ordförande i hållbarhetsutskottet. 

Falkenberg har gjort betydande framsteg i flera områden, bland annat inom utbildning där fler elever klarar kunskapsmålen. Vi har tagit flera steg mot att minska vår klimatpåverkan genom att främja gröna initiativ och steg mot en mer hållbar energianvändning.

Utmaningar: polarisering, linjär konsumtion, fossilberoende och ökad sårbarhet och minskad motståndskraft

I årets nulägesanalys pekas tre områden som ut som utmaningar som har stor påverkan i genomförandet av många mål. Den första är polarisering och orättvis fördelning och sammanfattas med att klyftorna mellan människorna i samhället växer, så även i Falkenberg.

Rapporten beskriver också hur vi fortfarande lever kvar i en linjär produktion och konsumtionsmönster. Arbetet med att gå från slit och slängkonsumtion behöver ersättas med en cirkulär vardag som stödjer en hållbar konsumtion och köpbeteende. Rapporten beskriver också att behovet av plats och olja är fortsatt stort i samhället och därmed en utmaning och hinder för omställningen.

Den tredje utmaningen är ”Ökad sårbarhet och minskad motståndskraft” och handlar om att vi utnyttjar jordens resurser långt bortom vad planeten klarar av. Framför allt ställer det höga krav på en långsiktig samhällsplanering som bidrar till att möta sociala utmaningar, gynna ekosystemen, skapar ett hållbart näringsliv, bidrar till att uppnå klimatmålen och anpassas till klimatförändringar.

Tre nycklar för att nå målen 

För att nå målen behövs det mindre av kortsiktig ekonomisk planering, fler modiga ledare och mer samarbete mellan sektorer.  

– Ekonomin behöver bli en motor i omställningen och främja hållbara val både i den offentliga sektorn och inom det privata näringslivet. Till det behövs ledare som vågar utforska nya lösningar och ta ansvar för att tillsammans med andra ställa om och ställa till rätta samhället för kommande generationer, Markus Jöngren. 

Mycket att vara stolt över 

För varje mål som analyseras som olika arbeten och insatser som man är stolt över. Bland de 43 insatser som finns i rapporten lyfts bland annat partnerskapet med en kommun i Sydafrika, arbetet med SSPF som är samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid för att tillsammans med den unge själv och vårdnadshavare förebygga att hamna i kriminalitet, missbruk eller annat destruktivt beteende. Det pågår också ett arbete tillsammans med det lokala näringslivet genom Klimatinitiativet, något som Josefine Eirefelt framhåller som en framgångsrikt arbetssätt. 

– Vi har ett starkt näringslivsklimat som ger oss goda förutsättningar att jobba mer tillsammans i omställningen. Klimatinitiativet är ett gott exempel på ett arbetssätt som vi vill bygga vidare på. Jag är övertygad om att vi kan bidra till en positiv förändring inom fler områden om vi jobbar tillsammans, säger Josefine Eirefelt.

Läs om vårt arbete med Lokal agenda för ett hållbart Falkenberg 

Ladda ner rapporten:  pdf Lokal agenda 2030 nulägesanalys (3.71 MB)