Skip to main content

Snickaren kv m fl – Smedjeholm – verksamhet

Kommunstyrelsen gav den 12 september 2017 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att aktualisera gällande detaljplan för oexploaterade delar av Smedjeholms industriområde (§ 219).

Status

Detaljplanen har varit ute på samrådsremiss under perioden 19 april–17 maj 2023. Inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanearbetet är att möjliggöra för exploatering av verksamheter, industri och en mindre andel detaljhandel (ej livsmedel) inom planområdet. För att möjliggöra detta släcker planen det befintliga reservatet för industrispår i planområdets nordvästra del och aktualiserar och ser över befintliga, gällande planer efter dagens behov.

För att möjliggöra tillgänglighet för trafik, vatten och avlopp med mera planläggs för ny sträckning av allmän platsmark GATA. För att möjliggöra för dagvattenhantering och ta hand om naturvärden inom planområdet planläggs även delar av marken som NATUR med möjlighet att anlägga (och bevara redan iordningställda) dagvattendammar, diken samt spara en del av de befintliga stenmurarna.

Planområdet

Planområdet ligger i Smedjeholms industriområde cirka 2 kilometer väster om Stortorget i Falkenbergs centrum och är cirka 47 hektar stort. Markägare är Falkenbergs kommun samt privata fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Snickaren S:2, S:3, S:4, S:5, Stafsinge-Arvidstorp S:15 och Snickaren GA:1, GA:2, GA:3 GA:4, GA:5. Information om planarbetet har skickats till kända kontaktpersoner för dessa föreningar enligt fastighetsförteckning.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Gustav Johnsson
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer