Skip to main content

Skrea 5:4 m fl, Lyckan – bostäder och förskola

Kommunstyrelsen gav den 11 januari 2017 dåvarande stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för ny bostadsbebyggelse och förskola (§ 26).

Status

Detaljplanen Skrea 5:4 Lyckan m fl har varit ute på granskningsremiss under perioden 6 september–4 oktober.

Detaljplanens syfte

Planarbetets huvudsyfte är att möjliggöra för en blandning av nya bostäder samt en förskola.

Planområdet

Planområdet finns i Skrea, drygt 4 kilometer söder om Falkenbergs centrum. Planområdet är cirka 21 hektar stort. Fastighetsägare är Falkenbergs kommun och privata ägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Samrådsmöte hölls på Hansagårds Camping onsdagen den 26 april 2017 då det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget.

Detaljplanen berör Skrea S:16, GA:6, GA:7, GA:8, GA:23. Information om planarbetet skickas till kända kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Rickard Alström
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer