Skip to main content

Skrea 29:1 m fl – bostäder

Kommunstyrelsen gav den 2 februari 2016 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för de aktuella fastigheterna (§ 54). Detaljplanen ska pröva möjligheten att uppföra bostäder på fastigheterna.

Status

Detaljplanen har varit ute på samrådsremiss under perioden 18 maj–15 juni 2022. Inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med en blandning av friliggande småhus, radhus och flerbostadshus. Den nya bebyggelsen går i linje med kommunens bostadsförsörjningsmål. Vidare syftar planförslaget till att säkerställa en kapacitetsstark dagvattenhantering som motverkar översvämning inom och norr om planområdet.

Planområdet

Planområdet ligger i sydöstra Falkenberg, cirka 5 kilometer från falkenbergs centrum, och är drygt 8 hektar stort. Marken ägs av privata fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Källstorp S:5 och Skrea S:2. Information om planarbetet skickas till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar.

Samrådsmöte hölls i form av öppet hus den 23 maj 2022 då det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Sigrid Boëthius Väärt
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer