Skip to main content

Krispeln kv, del 2 – bostäder centrum

Detta är del två i den nya detaljplanen för ett nytt kultur- och kunskapscentrum och berör bostadsdelen. Hela planen ska bland annat möjliggöra för en blandad stadsbebyggelse med bostäder, handel, skola och kontor.

Status

Förslag till detaljplan för kv Krispeln, plan 2 har varit ute på granskning under hösten 2018. Inkomna synpunkter sammanställs nu ett granskningsutlåtande.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för en blandad stadsbebyggelse med bostäder, handel, skola, kontor, idrott samt centrumfunktioner.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg och är cirka 6,4 ha stort. Marken ägs till största del av Falkenbergs kommun och Falkenbergs Bostads AB.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådsskedet och sedan i granskningsskedet.

Förslaget till ny detaljplan för hela området var ute på samrådsremiss sommaren 2016, varefter planen delades upp i två delar. Första delen som berörde skoldelen vann laga kraft 2017.

Del två, som berör bostadsdelen, har varit ute på granskningsremiss 23 oktober–20 november 2018. Inkomna synpunkter sammanställs nu i ett så kallat granskningsutlåtande.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om detta samråd.

Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Love Persman
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer