Skip to main content

Eftra 3:3 del av – bostäder och verksamhet

Kommunstyrelsen gav den 12 oktober 2021 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta ett planförslag för del av fastigheten Eftra 3:3 (§ 250). Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för bostäder samt kommunal och privat service.

Status

Detaljplanen har varit ute på samrådsremiss under perioden 19 april–17 maj 2023. Inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandade bostäder, enheter för tillfällig vistelse, möjlighet till trygghetsboende, service och en mindre förskola samt säkerställa en god dagvattenhantering.

Planområdet

Planområdet ligger i Långasand, cirka 14 kilometer söder om Falkenberg, och är cirka 11 hektar stort. Marken ägs av privata fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Eftra GA:4 och Eftra S:5. Information om planarbetet har skickats till kända kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Nadja Ricklund
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer