Skip to main content

Så gick det för kommunen 2023

23 april 2024

Vi är en tillväxtkommun och fortsätter därför att bygga mycket i Falkenbergs kommun i förhållande till antalet invånare. Det påverkar kommunens ekonomi, som ändå fortsätter att vara stabil trots att det är tuffa tider. Det visar årsredovisningen som godkändes av kommunfullmäktige 23 april.

–Vi gör återigen ett starkt ekonomiskt resultat som överträffar budget, säger Per Svensson(S), kommunstyrelsens ordförande.

Sammanfattningsvis landade resultatet en bit över målet 2023, och kommunen nådde delvis upp till sina övergripande mål.

– Vi är, till skillnad från många andra, en kommun som växer. Det är fantastiskt att många vill bo här men det ställer krav på både att vi bygger och på vår service. Vi behöver växa hållbart, fortsätter Per Svensson.

Orolig omvärld

Världsekonomin har haft många ekonomiska störningar under de senaste åren, som pandemin och krig i Ukraina. Det har lett till höjda räntor, höjda bränslepriser och inflation. Det har påverkat ekonomin i världen och Sverige – och självklart även i Falkenbergs kommun. Några år fick vi stora statsbidrag, men dessa fasades till stor del ut under 2023. Det påverkar offentlig sektor.

Falkenberg växer

I Falkenberg fortsätter antalet invånare att öka, om än långsammare än tidigare. Även i Sverige är prognosen att ökningstakten är långsammare. Men vi är fortfarande en tillväxtkommun och behöver bygga fler skolor, förskolor och omsorgsplatser och satsa på mer på fritidsanläggningar än många andra kommuner. Det behövs också investeringar i våra bolag så att reningsverk, energiförsörjning och lokaler täcker de behov som finns. Kommunen har förberett sig för detta genom att göra detaljplaner och planerat plats för bostäder.

– För att växa hållbart behöver denna utbyggnadstakt hitta sin långsiktigt hållbara nivå. Det vi bygger ska ju också underhållas, de kostar att ha i drift och lånen med sina räntor ska betalas, säger Jörgen Hansson, ekonomichef i Falkenbergs kommun.

Han förklarar vidare att det därför är viktigt att vi inte lånar för mycket och att vi värderar noga hur vi använder varje skattekrona så att vi även fortsättningsvis kan ha en långsiktigt stabil och välskött ekonomi. Vi behöver ha en bra balans mellan investeringar och hur vi använder våra resurser.

Finansiella mål

Kommunen har två finansiella mål. Under 2023 blev resultatet ett överskott. Soliditetsmålet nådde vi inte riktigt. Dock beror det inte på någon faktisk försämring, utan på att vi behöver räkna på ett annat sätt än när målet sattes.

 • Resultatet blev 2,5% (målet kommunfullmäktige satt är 2 %), 20 miljoner över budget. Det berodde på mer skatteintäkter än budgeterat, och på statliga bidrag som kom sent på året. Överskottet, likviditeteten, har använts till att betala lite mer av våra investeringsutgifter. Det har inneburit att vi kunnat låna lite mindre till investeringarna.
 • Soliditeten för 2023 blev 29 %. Det understiger målet på 30%.

Detta fick vi för pengarna

Här är några saker vi gjort under året:

 • Vi bygger vidare på Tröingeskolan, kommunens största investeringsprojekt hittills.
 • Köket och matsalen på Tångaskolan har byggts om.
 • 2, 6 kilometer gång- och cykelväg mellan Vinberg och Bergagård (som på sikt ska bli cykelväg hela vägen mellan Falkenberg och Ullared).
 • Vi byggde på Symbios Smedjeholm, som är ett samarbets- och hållbarhetsprojekt mellan Feab, Vivab och kommunen där rötgas och spillvärme från reningsverket ska bli fjärrvärme.
 • Falkenberg energi AB gör en stor fjärrvärmeinvestering, Panncentral Ågård.
 • Falkenberg energi bygger en ny mottagningsstation för el, Falkenberg Östra.
 • Fabo har renoverat kvarteret Trädgården, där det när det blir klart ska finnas verksamheter, service och boende i olika former för äldre och andra med behov av stöd i sin vardag. 

Avvikelser

Här är några områden där det gick bättre eller sämre än vi räknat med:

 • Kommunstyrelsens affärsverksamhet gick bättre än förväntat, trots att vi inte producerat lika mycket el som planerats. Däremot har exploateringsverksamheten gjort ett stort överskott, tack vare såld mark och lägre kostnader i exploateringsprojekt.
 • Bränslekostnaderna har varit höga. Det i kombination med att många åkt färdtjänst har inneburit underskott i flera nämnder, både för färdtjänst och skolskjuts.
 • Barn- och utbildningsnämnden har haft färre elever i sina verksamheter än förväntat, men har haft höga personalkostnader. Det beror bland annat på att de inte hunnit minska personal när statsbidrag och liknande minskat. Här finns frågor och svar kring det ekonomiska läget på förskolor och skolor
 • Socialnämnden hade ett underskott. Det berodde på flera saker. Nämnden har haft högre personalkostnader då grundbemanningen är högre och andelen timanställda lägre. Detta märktes till exempel under sommaren, då Falkenberg stack ut i Sverige genom att ha tillräckligt med personal inom äldreomsorgen. Sjukfrånvaron är fortfarande högre än före pandemin. Inom hemtjänsten har insatserna minskat, en trend som syns i hela Sverige. Några andra omsorgsområden har i stället haft fler insatser. Kommunen har också haft fler externa placeringar än budgeterat vilket inneburit höga kostnader för nämnden.
 • Kommunens pensionskostnader varit extra höga då de påverkas av inflationen.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunen har utöver finansiella mål även tre övergripande mål som fullmäktige har beslutat. Målen mäts på olika sätt och visualiseras med grönt, gult eller rött. Grönt innebär att vi är på rätt väg i rätt takt, gult att det går åt rätt håll men inte så fort som vi vill, och rött att det finns en del kvar att göra. I år fick målet ”Sveriges bästa näringsliv” grönt, medan ”Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet” och ”Skola och omsorg av hög kvalitet” blev gula.

I juni förändrades målen något, men sättet vi mäter hur vi når målen fattades beslut om först i december. Därför mättes de nya målen mot de gamla målindikatorerna, och resultatet därför inte helt rättvist. Här är några av de områden som sticker ut mest.

Tre områden där vi behöver bli bättre

 • Andelen elever med behörighet till högskoleförberedande program i gymnasiet minskar, från 82,5 % (2021) till 79,4 % (2023). Det är fortfarande inom en acceptabel nivå, men trenden oroar. Framför allt är det pojkar som har sämre resultat.
 • Fabo mäter trygghet bland sina boende. Det är bättre 2023 än året innan, men inte lika bra som 2021. Det når inte upp till våra mål om trygghet, men resultatet hänger ihop med samhällsutvecklingen.
 • Vi är inte tillräckligt bra på att attrahera ungdomar till utbildningar som matchar behoven hos näringslivet i Falkenberg.

Fem områden vi är stolta över

 • Vi nådde målet om att energieffektivisera 2%.
 • Mätningar visar att många nöjda med sitt särskilda boende, när de kontaktat kontaktcenter och med kommunens kulturutbud.
 • Om många barn mellan 3-5 år går på förskola är det positivt ur ett folkhälsoperspektiv. Där ligger Falkenberg i den fjärdedel av kommunerna som lyckats bäst.
 • När arbetslösheten i riket ökat, har den legat på en stabil nivå i Falkenberg och här finns fortfarande efterfrågan på arbetskraft.
 • På Sveriges näringslivs ranking av företagsklimatet ligger vi fortsatt högt, 2023 kom vi på plats 9 av Sveriges kommuner.

Läs mer om vår vision och målen i sin helhet.

Det här händer nu

Årsredovisningen godkändes av kommunfullmäktige den 23 april. Årsredovisningen utgör en viktig grund inför budgetarbetet för 2025.

Årsredovisningen i sin helhet hittar du på sidan för årsredovisningar.

Det här är en årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av hur kommunkoncernens uppfyller de politiskt beslutade övergripande målen och kommunens ekonomiska resultat och ställning. Förenklat kan man säga att redovisningen handlar om vad vi fått för pengarna under året i form av verksamhet och investeringar. Redovisningen ska också visa om kommunen har nått sina mål.

Nyheten är uppdaterad

Nyheten skrevs efter kommunstyrelsens möte den 9 april 2023. Artikeln är sedan uppdaterad efter kommunfullmäktiges möte den 23 april. Citaten är inte ändrade.