Skip to main content

Revisionens förslag: vd beviljas inte ansvarsfrihet i Falkenberg energihandel AB

07 mars 2023

Revisionen har gått igenom årsredovisningen för Falkenberg Energihandel AB, och föreslår att vd Bo Anders Antonsson inte ska beviljas ansvarsfrihet. Det beror på att han inte följt bolagets elhandelspolicy, vilket orsakat bolaget ökade kostnader på 4,9 miljoner kronor. 

– Det är bra att vi har en revision som granskar vårt arbete. Vi ser väldigt allvarligt på det som hänt, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande och styrelseordförande i Falkenbergs stadshus AB som äger Fehab.

De ökade kostnaderna är kopplade till något som kallas ursprungsgarantier, som förklaras här nedan.

Bakgrund

Falkenberg Energihandel AB, Fehab, är ett dotterbolag till Falkenberg Energi AB, Feab. Fehab köper och säljer förnybar el. För att veta att elen kommer från förnybara källor, har den en så kallad ursprungsgaranti, alltså en garanti var den kommer ifrån. Garantierna köps in i efterhand. Priserna på ursprungsgarantier ökade kraftigt under 2022, efter att ha varit stabila under många år.

Flera orsaker till plötsligt ökade priser

Anledningen är samma som orsakat den besvärliga elsituationen överlag: krig i Ukraina, torrt väder i Europa, sämre vindkraftsproduktion och ökad efterfrågan på el i Europa. Det har också uppstått en spekulationsmarknad kring ursprungsgarantier, vilket fått priserna att öka ytterligare.

Elhandelspolicy har inte följts

Att priserna skulle kunna öka har dock tagits upp som en risk i Fehabs elhandelspolicy, Strategi- och Riskdokument gällande elhandel för Falkenberg Energihandel AB. I den står därför att ursprungsgarantier ska köpas in i takt med bolagets försäljning. Så har inte skett, vilket innebär att bolaget behövt lägga 4,9 miljoner mer 2022, än om inköpen skett i enighet med policyn.

Rutiner och ansvar ändrade

– Från styrelsens sida ser vi allvarligt på det som har hänt. Vi har vidtagit ett antal åtgärder för att minimera riskerna för att det ska hända igen, säger Mikael Salomonsgård (S), styrelseordförande i Falkenberg Energihandel AB.

Åtgärderna handlar dels om ändrade rutinerna vid inköp och ansvar för elhandeln. Bolaget har också tillsatt en riskmanager och elhandelspolicyn för ursprungsgarantier har uppdaterats för att vara anpassad till rådande läge. De ökade kostnaderna har inte drabbat kunderna, men har lett till ökade kostnader för bolaget.

Revisonen föreslår att vd inte beviljas ansvarsfrihet

I revisionsberättelsen skriver revisorerna så här: ”Som en följd av de förhållanden som beskrivs… avstyrker vi att bolagsstämman beviljar verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. …Som framgår av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen har bolaget åsamkats en väsentlig kostnad på grund av att bolagets, av styrelsen fastställda, elhandelspolicy ej följts. Enligt policyn ansvarar verkställande direktören för att policyn löpande följs. Att policyn inte följts har orsakat bolaget en väsentlig ekonomisk skada.”

Så ser förslaget ut

Förslaget som kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår ett beslut som lyder: ”Uppdra åt kommunfullmäktiges valda ombud att på bolagsstämman…

  • Rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna i Falkenberg Energihandel AB.
  • Rösta för att ej bevilja ansvarsfrihet för den verkställande direktören i Falkenberg Energihandel AB.”

Detta händer nu

Nu har årsredovisningen och revisionsberättelsen presenterats för Falkenbergs stadshus AB på ett styrelsemöte 6 mars och på kommunstyrelsens arbetsutskott 7 mars. Förslaget går till kommunstyrelsen 14 mars och sedan fattas beslut på kommunfullmäktige den 28 mars och på bolagsstämman 3 april. På bolagsstämman väljs också en ny styrelse för den kommande mandatperioden. Den nya styrelsen får sedan fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas.

Vd inte i tjänst för tillfället

Vd Bo Anders Antonsson är sjukskriven sedan mitten av februari och väntas åter i början av april. Sjukskrivningen beror på en operation och konvalescens efter en akut näthinneavlossning. Ställföreträdande vd är Jens Melin.