Skip to main content

Överskott 2022 ger grund för framtida investeringar

25 april 2023

Förslaget för Falkenbergs kommuns årsredovisning är godkänd av kommunfullmäktige. Precis som förra året är resultatet ett stort överskott, 112,5 miljoner kronor över budgeterade 57 miljoner kronor. Årsredovisningen godkändes av kommunfullmäktige 25 april. 

Årsredovisningen är en sammanställning av kommunkoncernens uppfyllelse av de politiskt beslutade övergripande målen och kommunens ekonomiska resultat och ställning. Förenklat kan man säga att redovisningen handlar om vad vi fått för pengarna under året i form av verksamhet och investeringar. Redovisningen ska också visa om kommunen har nått sina mål.

Statsbidrag och skatt gav plus

När budgeten för 2022 beslutades i juni 2021 var prognosen för tillväxt försiktig, och fler statsbidrag aviserades först på hösten. Under året gick det inte så illa som befarat med tillväxten, därför blev skatteintäkterna också större än prognosen. Det är förklaringen till att resultatet blev 169,5 miljoner kronor.

– Från och med 2023 fattas beslut om budgeten för nästkommande år återigen i november i stället för juni. Det gör att vi kan vänta oss mindre avvikelser i skatteintäkter och stadsbidrag från budget framöver, säger Lotta Jönsson, tillförordnad ekonomichef i Falkenbergs kommun.

Resultat finansierar investeringar framöver

Det ekonomiska läget i världen gör att det sannolikt är tuffa år att vänta. Överskottet ger en bra grund inför kommande år. Av samma anledning har Falkenbergs Stadshus AB valt att inte göra någon aktieutdelning från bolagen i år, den utdelningen kan i stället göras senare.

– Vi är en kommun som växer och därför behöver vi bygga mycket framöver och då är det bra att vi sluppit ta lån till våra investeringar under 2022, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Några avvikelser

Några exempel på vad som hänt under året som avviker från budget:

 • Vi behövde fatta beslut om att muddra i Falkenbergs hamn med kort varsel.
 • Elen blev dyrare – vilket innebar ökade kostnader för våra lokaler men ökade intäkter från kommunens egen elproduktion.
 • Barn- och utbildningsnämnden har fler barn än de väntat sig och de insatser som gjorts för att kompensera för ”utbildningsskulden” från pandemin har varit lyckade och fått fortsätta vilket inneburit en kostnad.
 • Socialnämnden har haft fortsatta kostnader för pandemin, men färre hemtjänsttimmar än budgeterat.
 • Servicenämnden (som har hand om alla kök) har haft ökade kostnader för måltider.
 • Byggen har skjutits på framtiden på grund av förseningar och uppskjutna projekt.

Detta har vi gjort

Några händelser av vikt under året är:

 • Vi tog det första spadtaget för Tröingeskolan, kommunens största investeringsprojekt någonsin.
 • Förändringar inom hemtjänsten med digitala inköp av mat och servicebiträden, en ny typ av personalgrupp.
 • Falkenberg energi AB och Vatten i väst AB påbörjar symbiosprojektet Smedjeholm, en ny produktionsanläggning där rötgas och spillvärme från reningsverket ska bli fjärrvärme till staden.
 • Kvarteret Strandbaden och Havsbadsallén, som är en del av det populära besöksmålet Skrea strand har rustats upp och utvecklats under året.
 • En ny fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad.

Finansiella målen uppfyllda

Kommunen har två finansiella mål för god ekonomisk hushållning: ett resultatmål på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och ett soliditetsmål på 30 procent.

 • Resultatet för 2022 blev 5,5% vilket är högre än målet på 2%.
 • Soliditeten för 2022 blev 34% vilket överstiger målet på 30%.

Målen delvis uppfyllda

De tre övergripande målen för kommunen är delvis uppfyllda. De mäts med hjälp av målindikatorer.

– Målen är högt satta för att det är dit vi vill nå. Resultaten i år visar att vi är på väg åt rätt håll och att vi har ett långsiktigt arbete som ger resultat, säger Per Svensson(S), kommunstyrelsens ordförande.

Här är några exempel:

 • Vi har minskat energiförbrukningen med 5% (målet är 2%).
 • 45 % som avslutat kommunens arbetsmarknadsverksamhet har gått vidare till arbete eller studier (målet är 40%). Arbetsmarknadsavdelningen arbetat med 277 personer under perioden.
 • Andelen pojkar som är behöriga till högskoleförberedande program har ökat från 70,9 procent 2017 till 78,4 procent 2022.
 • Nöjdhet på kontaktcenter har mätts på ett urval av dem som kontaktat oss, i en servicemätning som Sveriges kommuner och regioner har gjort. Av 63 kommuner kom Falkenberg på plats 12 (bemötande) respektive 16 (enkelhet).
 • Nöjdhet inom kultur har mätts i två enkäter till besökare, en på designmuseet Rian och en på Falkenbergs bibliotek. Totalt har 437 besökare svarat. Sammanvägt index blir 80%. Nivån i målet är att nå över 70%.

Det här händer nu

Årsredovisningen är nu godkänd av kommunfullmäktige 25 april. Årsredovisningen utgör en viktig grund inför budgetarbetet för 2024.

När årsredovisningen är godkänd av kommunfullmäktige hittar du den på sidan för årsredovisningar.

Nyheten uppdaterad

Efter kommunfullmäktiges beslut 25 april 2023 är texten uppdaterad.