Skip to main content

Överförmyndarverksamhet lanserar nytt namn – Överförmyndare i väst

02 januari 2024
Den nya logotypen består av en triangel, de tre kommunernas logotyper och text Överförmydare i väst. Ett samarbete mellan Verbergs, Falkenbergs och Marks kommuner.

Den nya logotypen.

Under 2023 fick Falkenbergs, Varbergs och Marks kommuner en gemensam överförmyndarnämnd – från och med årsskiftet byter verksamheten namn till Överförmyndare i väst.

Falkenbergs kommun har sedan länge samarbetat med Varberg gällande överförmyndarverksamheten. Sedan 2023 ingår även Marks kommun i samarbetet.

Organiserar gode män och förvaltare

Överförmyndarverksamheten ansvarar för att rekrytera och utbilda gode män och förvaltare åt personer som behöver stöd i att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Verksamheten har därefter tillsyn över alla gode män och förvaltare samt ger råd och stöd inom området.
Eftersom verksamheten är förhållandevis liten och lagstyrd är det många kommuner som har valt att samarbeta med sina grannar.

– Genom att samverka över kommungränserna blir mer effektiva och mindre sårbara, säger Linda Jonsson som är överförmyndarchef.

Tydligare med gemensam avsändare

Överförmyndaren går nu över till att använda sitt nya namn: Överförmyndare i väst. Verksamheten kommer därmed också att börja använda en ny logotyp.

– I takt med att vi vuxit har vi märkt av ett behov av att ha en tydlig och gemensam visuell avsändare. Det behöver vara tydligt att det är nämnden som myndighet som är avsändare till beslut och informationsutskick. Vi har märkt att det kan vara lite förvirrande med kommunvapen från en annan kommun än den egna och genom att skapa en gemensam avsändare hoppas vi att samarbetet blir tydligare för alla.

Namnet anspelar på att samtliga tre kommuner ligger i Västsverige. Logotypens färger är hämtade från de tre kommunernas stadsvapen och symbolen pekar åt väst. Logotypen är skapad på Varbergs kommuns kommunikationsavdelning.

Ingen skillnad för gode män och huvudmän

För den som har eller är god man eller förvaltare innebär namnskiftet ingen förändring, verksamheten och rutinerna är precis som förr.
– Namnbytet handlar enbart om att få en enhetlig avsändare, i övrigt kommer våra målgrupper at känna igen sig, avslutar Linda.

Överförmyndare i väst har sitt huvudkontor i Varbergs kommun, därför har verksamheten e-postadresser kopplade till Varbergs kommun. I Falkenberg finns ett besökskontor. Information om verksamheten finns på varberg.se.