Skip to main content

Ny riktlinje för placering och erbjudande om plats i förskola och pedagogisk omsorg

20 december 2023

Nu börjar nya riktlinjer för placering och erbjudande om plats i förskola och pedagogisk omsorg att gälla. Syftet med den nya riktlinjen är att Falkenbergs kommun ska leva upp till skollagens krav om att barn ska erbjudas plats vid en förskola så nära barnets eget hem som möjligt. 

För att kunna erbjuda alla barn plats i en förskola så nära hemmet som möjligt införs geografiska upptagningsområden för förskolorna. De geografiska upptagningsområdena följer grundskolornas upptagningsområden och kan innefatta en eller flera förskolor. Det är barnets folkbokföringsadress som styr vilket geografiskt upptagningsområde barnet tillhör. På så vis kommer fler barn som bor i samma område på sikt att gå i samma förskolor och sedan följas åt till samma grundskola.

Vårdnadshavare önskar redan idag plats i en förskola nära hemmet

Utifrån de nya riktlinjerna kan vårdnadshavare fortfarande önska plats i en specifik förskola, men i första hand kommer barnet att erbjudas plats i en förskola i det geografiska upptagningsområdet. Finns det syskon som redan går i förskola erbjuds barnet plats på samma förskola som syskonet, så kallad syskonförtur.

- De allra flesta vårdnadshavarna önskar redan idag plats i en förskola nära hemmet och får också en sådan placering, så vi ser inte att det nya riktlinjerna kommer innebära några större förändringar för vårdnadshavarna, säger Anette Klang Jensen, verksamhetschef förskola i Falkenbergs kommun.

Riktlinjerna beslutades av barn- och utbildningsnämnden i juni 2023.

Du hittar information om ansökan och erbjudande om plats i förskola och pedagogisk omsorg här: 
Ansök om och tacka ja eller nej till plats i förskola eller pedagogisk omsorg