Skip to main content

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade budgetförutsättningarna för 2024-26

09 Maj 2023

Den 9 maj presenterades budgetförutsättningarna för kommunstyrelsens arbetsutskott. Det är en del av arbetet med budgeten. Beslut om budgeten fattas i november.

Under de senaste åren har beslut om budget fattats i juni. Tanken var att det skulle finnas gott om tid för nämnderna att fatta beslut om vilka förändringar som ska ske, så att de kan börja gälla från och med det nya budgetåret 1 januari. De senaste åren har det hänt väldigt mycket mellan juni och november, som ändrat förutsättningarna. Exempel på sådant som påverkat är tillväxten i kommunens skatteunderlag, pandemin, elpriser och statsbidrag sent på året. Därför ser budgetprocessen annorlunda ut i år – det bästa från de båda tidigare arbetssätten har slagits samman.

Så arbetar vi under året

Här är några av hållpunkterna:

 • April: Förberedelse av budgetförutsättningar
 • Maj: Politisk beredning och beslut av budgetförutsättningarna
 • Augusti: Beslut om förslag till budgetunderlag för nämnderna
 • September: Analys och budgetberedning
 • November: Beslut om mål och budget i kommunfullmäktige
 • December: Beslut i nämnderna om nämndernas inriktning och ekonomi (internbudget)
 • Januari: Beslut om verksamhetsplan i nämnderna

Budgetförutsättningarna

Den 9 maj presenterades budgetförutsättningarna för kommunstyrelsen arbetsutskott. I budgetförutsättningarna finns de flesta av de faktorer med, som politikerna behöver ta hänsyn till när de tar fram ett underlag till en ny budget. Några av faktorerna är:

 • Kommunens omvärldsanalys
 • Kommunens arbete med Agenda 2030 (Lokal agenda)
 • Kommunfullmäktiges viljeinriktning (vision och övergripande mål)
 • Hur kommunallagen påverkar oss (till exempel att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning)
 • Kommunens finansiella mål för att uppnå god ekonomisk hushållning (resultatmål 2% och soliditet på 30%)
 • Ökade räntor och ökad inflation (vilket också påverkar pensionskostnader)
 • Skatteintäkter och statsbidrag
 • Befolkningsprognos (vi fortsätter bli fler i kommunen, prognosen är i snitt 427 fler per år)
 • Att vi har en fortsatt utmaning med demografin, att andelen personer i arbetsför ålder blir mindre och andelen äldre som behöver vår hjälp blir större
 • Kostnadsökningar som hänger ihop med att vi blir fler (fler elever i skola och omsorg till exempel)
 • Ökade kostnader för lokaler på grund av höjda räntor, nybyggen (Trädgården, Tröingeskolan, Vinbergs förskola till exempel), minskade kostnader för paviljonger som försvinner, med mera)

Det här är alltså några av de faktorer politikerna ska ta hänsyn till när de arbetar med den nya budgeten.

Resultat

Budgetförutsättningarna visar på ett stort underskott 2024. 2025 och 2026 är det överskott men inte tillräckligt stora för att kommunen ska nå sitt resultatmål. Underskottet 2024 beror framförallt på höga pensionskostnader kopplat till den höga inflationen. De ökade kostnaderna är tillfälliga och återgår till normala nivåer när inflationen sjunker. Andra kostnader som ökar mer än vanligt under perioden är lokalkostnader, räntekostnader och kostnadsökningar till följd av den höga inflationen.

Det här händer härnäst

Budgetförutsättningarna ska beslutas på kommunstyrelsens möte 16 maj. Då skulle det också kunna komma uppdrag till nämnder och bolag att analysera olika kostnader. Därefter fortsätter arbetet med budgeten enligt tidplanen ovan.