Skip to main content

IVO konstaterar brister i ett hälso- och sjukvårdsärende i Falkenbergs kommun

13 Maj 2024

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har utrett och lämnat beslut om konstaterade brister i vård och behandling av en patient på det särskilda boendet Dals Ängar i Falkenbergs kommun. Utredningen föranleddes av ett klagomål som lämnades till IVO av en anhörig till patienten i juni 2022, och berör händelser som inträffade under perioden september 2021 till mars 2022.

Klagomålet och utredningen berör hälso- och sjukvårdspersonal på det särskilda boendet Dals Ängar. Dals Ängar drivs på entreprenad av omsorgsbolaget Humana, men det är sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter från hemsjukvården i Falkenbergs kommun som ansvarar för hälso- och sjukvården på boendet.

IVO har i sin utredning av klagomålet kunnat konstatera brister i vården och behandlingen av patientens trycksår samt av patientens sväljningssvårigheter. IVO bedömer att hälso- och sjukvårdspersonalen har agerat passivt samt att det saknats dokumenterad riskbedömning gällande både patientens trycksår och svårigheter att svälja.

Klagomålet omfattade även rehabiliteringen av patienten efter ett fall, men gällande detta har IVO:s utredning inte kunnat hitta några brister.

Vidtagna åtgärder

Sedan händelserna inträffade har Dals Ängar infört riskbedömningar enligt Senior Alert med tillhörande teamträffar, där omsorgspersonal på boendet och hälso- och sjukvårdspersonal från kommunen tillsammans regelbundet går igenom riskbedömningar och åtgärder för varje patient. Falkenbergs kommun har också tagit fram rutiner för att förebygga vårdskador.

– För att förhindra att något liknande händer igen har vi gjort ett omtag kring arbetsmetoden Senior Alert och rutinen för teamträffarna. Vi har även uppdaterat vår rutin för tryckavlastande hjälpmedel, säger Lina Santesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Falkenbergs kommun.