Skip to main content

Förslag om rutiner och organisation efter utredning

31 januari 2023

Kommunen kommer att se över sina rutiner för dokumentation vid kontakter med näringsliv och föreningar. Dessutom ska den organisatoriska placeringen av bygglovsnämnden och dess förvaltning ses över. Det är innebörden i ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, till kommunstyrelsen.

Bakgrunden är den externa oberoende utredning som kommunen gjort med anledning av en artikelserie i Hallands Nyheter. I utredningen konstaterades att någon korruption eller brottslighet inte förekommit. Däremot framfördes kritik om bland annat bristande dokumentation samt vissa kontakter mellan kommundirektören och bygglovsnämndens ordförande.

Viktigt att förstå var det brister

Därför föreslår nu KSAU att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att titta på rutiner och beredningen för översyn av den politiska organisationen får i uppdrag att titta på just organisationen.
– Kommunen har mycket höga ambitioner för arbetet med närings- och föreningslivet. Vi vill ha mycket dialog och därför är det viktigt att vi har bra rutiner för hur och när vi dokumenterar den dialogen. Om det finns brister ska de rättas till, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Så ser förslaget ut

Förslaget är att:

1. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens rutiner för dokumentation vid kontakter med föreningar och näringsliv samt vid behov uppdatera dessa.
2. Uppmana beredningen för översyn av den politiska organisationen och interkommunala samarbeten att, i samband med översynen av den politiska organisationen för kommande mandatperiod, särskilt utreda organisatorisk placering av bygglovsnämnden och dess förvaltning.
– Vi tar kritiken vi fått på stort allvar och det är därför vi vill se över de här områdena och se vad vi kan göra annorlunda framöver, säger Per Svensson.

Om bygglovsnämndens plats i organisationen

Bygglovsenheten är organisatoriskt placerad under kommunstyrelseförvaltningen. Däremot svarar den mot bygglovsnämnden. Av utredningen framkom att bygglovsenhetens placering kan medföra viss risk för förvirring för en utomstående. Internt kan den också innebära vissa organisatoriska svårigheter, bland annat kopplat till kommundirektörens roll som förvaltningschef.

Det händer härnäst

Under mötet yrkade Sandra Johansson (M), och Per Svensson (S) instämde, att det i förlaget ska uttryckas tydligare att översynen av kommunens dokumentation vid kontakter med föreningar och näringsliv handlar om både tjänstemän och förtroendevalda. Det kommer därför att vara med i förslaget (under punkt 1) när kommunstyrelsen ska fatta beslut den 14 februari.