Skip to main content

Familjehemsplacerade ungdomar i Falkenberg upplever att de är trygga i hemmet

15 juni 2023

Ungdomar som är familjehemsplacerade i Falkenberg är trygga i sina hem och vet var de ska vända sig om något är dåligt, och vuxna i kontakt med socialtjänsten är nöjda med bemötandet de får av sina handläggare. Det visar de första resultaten av de brukarundersökningar som gjorts på socialförvaltningens myndighetsavdelning.

Under 2022 genomförde socialförvaltningens myndighetsavdelning för första gången ett flertal olika brukarundersökningar, som en del i att utvärdera och säkerställa kvaliteten på sitt arbete. Det man ville undersöka var dels hur barn och ungdomar som är familjehemsplacerade upplever stödet de får i själva familjehemmet, dels hur vuxna brukare upplever bemötandet hos handläggarna inom tre av myndighetens områden. Undersökningarna som användes har utformats av Sveriges kommuner och regioner (SKR), och samma material används i flera andra kommuner.

Undersökning för familjehemsplacerade ungdomar mellan 13 och 21 år

Brukarundersökningen för familjehemsplacerade barn och ungdomar vände sig till samtliga av dessa i åldrarna 13 till 21 år. Undersökningen besvarades i samband med ett besök av ungdomarnas socialsekreterare, där de sedan fick sitta enskilt och besvara frågorna digitalt. Svarsfrekvensen blev i och med detta hela 88 procent.

Marie Ströbeck är chef för enheten barn, unga och familj på socialförvaltningen, och berättar mer om tanken bakom genomförandet:

– Vi valde att hålla oss till digitala enkäter som besvarades på en iPad eller via en länk, och det tror jag var en framgångsfaktor till att vi fick in så många svar. Det var ju givetvis helt frivilligt för barnen att delta, men vi hade också planerat för undersökningen sedan länge och kunnat förbereda alla barnen och ungdomarna på att vi skulle göra en enkät och att det är roligt om så många som möjligt vill svara.

Utifrån fjorton frågor var syftet med undersökningen att kartlägga ungdomarnas upplevelse av familjehemmen på teman som trygghet, delaktighet, utbildning, fritid, hälsa, framtid, sociala relationer och trivsel. På en femgradig skala fick ungdomarna skatta sina svar på hur de upplevde ett visst område, och det fanns också möjlighet att lämna fritextsvar.

”Våra familjehem gör ett fantastiskt jobb.”

Resultaten av undersökningen visar att 100 procent av ungdomarna svarade positivt på att de upplever trygghet i familjehemmet, att de får stöd för att må bra, att de får stöd för att ha fungerande skola eller arbete och för att kunna planera sin framtid.

Över 90 procent svarade positivt på att de har medbestämmande i familjehemmet och att det där finns vuxna som de kan prata med, samt att familjehemmet stöttar dem i att hålla kontakt med personer som är viktiga för dem, exempelvis familj och vänner. Lika många svarade även att de vet vem de ska kontakta om det är något som är dåligt i familjehemmet.

87 procent svarade att de får den hjälp de behöver med sina läxor, men här framkom också att även om ungdomarna vet att de kan få hjälp så är det inte alltid de faktiskt ber om det.

– Vi är positivt överraskade över svaren och deltagandet, och glada över att det inte var några svar som var på den riktigt negativa sidan. Jämför vi med övriga Sverige så ser vi att vi ligger ungefär i genomsnittet, men att vi ändå har något högre andel positiva svar. Det vi ser att vi kan jobba ännu mer med är att barnen ska känna att de alltid kan be om stöd och hjälp, så det kommer bli ett tydligare tema i handledningen av familjehemmen framöver, kommenterar Marie Ströbeck.

Just nu pågår arbetet med att återkoppla de sammanställda resultaten till de medverkande ungdomarna och deras familjer, och även till de familjehem med yngre barn som inte deltagit i undersökningen.

– De här resultaten är framför allt ett kvitto på vilka fantastiska familjehem vi har, och då är det ju både viktigt och roligt att faktiskt kunna visa vad familjehemsplacerade barn i Falkenberg tycker om stödet de får i sina hem, säger Marie Ströbeck.

Även vuxna i kontakt med myndigheten ger goda betyg – men fler svar behövs

Brukarundersökningarna för vuxna inom områdena ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård samt vårdnadshavare som söker social barn- och ungdomsvård genomfördes i samband med ett besök hos socialtjänsten eller på egen hand efter besöket. Här fick brukarna svara på en enkät med åtta olika frågor om hur kontakten med myndigheten upplevs.

Även dessa undersökningar ger indikationer på att brukarna upplever ett gott samarbete med och förtroende för handläggarna. I samtliga områden svarar exempelvis över 90 procent av brukarna positivt på frågorna hur nöjda de sammantaget är med stödet från myndigheten, hur lätt det är att få kontakt med handläggarna och hur lätt informationen från myndigheten är att förstå.

Dock bör resultaten tolkas med en viss försiktighet eftersom svarsfrekvensen bland dessa brukare är lägre. Här finns också större svårigheter med att göra ett jämförbart urval av brukare som erbjuds svara på undersökningen – till exempel om en brukare ska få svara redan vid ett första besök, eller om undersökningen ska riktas till dem som haft kontakt med myndigheten under en längre tid.

Fortsatt arbete med brukarundersökningar

Att genomföra brukarundersökningar på myndighetsavdelningen kommer framöver bli ett årligt arbete, och planeringen för 2023 års undersökningar har redan påbörjats. Undersökningarna kommer under detta andra år att vara exakt samma som år 2022 för att kunna få ett jämförbart resultat. Längre fram finns det även möjlighet att göra andra brukarundersökningar – till exempel hur familjehemsplacerade barn och även deras föräldrar upplever stödet från sina socialsekreterare.

Myndighetsavdelningen vill passa på att rikta ett stort tack till alla personer som medverkat i någon av de olika undersökningarna.