Skip to main content

Ett nattpass mindre i månaden istället för kortare arbetspass

Socialförvaltningen har nu tagit beslut om att dra tillbaka det tidigare beslutet gällande nattarbetstidsmåttet. Det innebär att nattarbetare kommer att få ett nattpass mindre i månaden, istället för kortare arbetspass.

Kommunal och Sveriges kommuner och regioner, SKR, har kommit överens om att nattarbetstidsmåttet inom kommunal verksamhet ska sänkas från 36 timmar och 20 minuter per vecka till 34 timmar och 20 minuter per vecka. I förhandlingsunderlaget framkommer det att det är upp till arbetsgivaren hur man vill tillämpa det nya nattarbetstidsmåttet, som gäller från och med den 1 april.

Bakgrund

För att leva upp till denna överenskommelse så tog socialförvaltningen beslut om att minska nattpassets längd, från 10 timmar till 9,25 timmar. Detta beslut baserades på:

  • Brukarnas behov – fler vill vara uppe längre och då behöver vi fler som jobbar på kvällen
  • Rätten till heltid – i och med det kortare nattpasset så skulle fler timmar finnas tillgängliga i schemat för dag- och kvällspersonal. Även dag- och kvällspersonal skulle därmed kunna planera in sin heltid på den egna arbetsplatsen istället för att komplettera med resurspass på andra enheter.
  • Risken för ett ökat antal resurspass – vid ett 10-timmars nattpass kan nattpersonalen behöva jobba på andra enheter för att få ihop sina heltider.

Ett nattpass mindre

Efter uppmaningar från socialnämndens majoritet så har dock ledningsgruppen nu beslutat att dra tillbaka det tidigare beslutet. Istället kommer nattarbetare inom Falkenbergs egenregi att få ett nattpass mindre i månaden. Samtliga nattpass ska även vara 10 timmar långa.

Vad görs nu?

Arbetet med att förbereda inför denna förändring har nu påbörjats. Kommunen kommer att behöva anställa fler medarbetare till natten och man ser över vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas. Det behöver bland annat skapas förutsättningar för att resurspass för nattarbetarna ska kunna komma igång från och med den 1 april.

– Vi kommer att ta oss an denna fråga och lösa det på bästa möjliga sätt. Målsättningen är alltid att våra medarbetare ska ha en god arbetsmiljö och att våra brukare ska få sina behov tillgodosedda. Men vi vill vara tydliga med att det finns utmaningar, säger verksamhetschef Martina Lund.