Skip to main content

Budgetförslag för 2024-2026 presenterat

24 oktober 2023
Framtid Falkenberg och vänsterpartiet står framför stadshuset, på innergården.. Från vänster: Miranda Bodiroza (S), Per Svensson (S), Markus Jöngren (MP), Anita Gidén (V), Petra Hygrell (L) och Susan Pettersson (KD). 

Framtid Falkenberg och vänsterpartiet står bakom budgetförslaget. Från vänster: Miranda Bodiroza (S), Per Svensson (S), Markus Jöngren (MP), Anita Gidén (V), Petra Hygrell (L) och Susan Pettersson (KD). 

24 oktober fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om ett budgetförslag för 2024-26. I förslaget finns några effektiviseringar under 2024, medan läget ser bättre ut åren efter. 

– Kärnverksamheten är fortsatt viktigt för oss. I vårt förslag kompenserar vi fullt ut för fler barn och brukare i verksamheterna. Så är det inte i alla kommuner, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Budgetförslaget kom från Framtid Falkenberg (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna) och Vänsterpartiet. Han förklarar att då kan nämnderna själva påverka.

– Tanken med det är att det ska finnas utrymme för nämnderna att lägga pengarna där de bäst behövs i våra verksamheter, säger Per Svensson (S).

Trygghet i fokus

I budgetförslaget finns också åtgärder för social hållbarhet och trygghet, några av dem tillsammans med övriga partier.

– Det har nog inte undgått någon att vi behöver satsa på att öka tryggheten i samhället. Vi gör satsningar och gör åtgärder för att öka social hållbarhet och trygghet. Vi gör också satsningar mot narkotika som för med sig så många problem, säger Per Svensson(S), kommunråd i Falkenberg. 

Några av åtgärderna som föreslås:

 • En person som ska arbeta med brottsförebyggande arbete. 
 • Handlingsplan för ökad trygghet
 • Ökade resurser för SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid). 
 • Tillskott så att TSI, tidiga samordnade insatser, ska finnas på alla skolor inklusive nya Tröingeskolan. 
 • Ytterligare två fältassistenter. 
 • Tilldelning av budget för skyddat boende. 

Att öka tryggheten är inget kommunen kan göra själv. 

 – Därför satsar vi också på ökade bidrag till Falkenbergs kvinnojour, till Fontänhuset och Falkenbergs föreningsråd som arbetar med föreningar. Från och med 2025 kommer vi också dubbla det så kallade LOK-stödet som föreningar får när barn och unga deltar, säger han. 

Läs mer om Kraftsamling för ökad trygghet i Falkenberg .

 Satsningar på personal

För att klara välfärden framöver finns också satsningar på personalen:

 • Löneökningar. 
 • Insatser för att trygga kompetensförsörjningen framöver. 
 • Ökat friskvårdsbidrag. 

 Omvärldsläget påverkar

Det är framför allt två poster som innebär stora utmaningar för ekonomin inför 2024: dels den höga inflationen, dels höga räntenivåer. Detta gör att: 

 • Vi har fått högre kostnader för våra lån. 
 • Lokalkostnaderna har gått upp kraftigt. 
 • Vi har fått ökade kostnader för pensionsavsättningar (som styrs av inflationen). 

Når målen – men inte nästa år

Budgeten sträcker sig över en period om tre år. I kommunen finns två finansiella mål sedan tidigare och ett nytt mål föreslås i denna budget. Ett av målen är att resultatet ska vara 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket motsvarar ungefär 66 miljoner kronor. Överskottet behövs för att kommunen ska klara att delfinansiera sina investeringar och inte låna för mycket pengar. Under 2024 når budgeten bara 1 procent. Under 2025 och 2026 är det dock planerat så att resultatmålet nås. För hela perioden nås målet i genomsnitt över alla tre åren. 

– Anledningen till att vi inte når målet i budgetförslaget i år är att det skulle påverka verksamheterna för mycket och det vill vi inte, säger Per Svensson (S).

Det andra målet är soliditetsmålet om 30 procent. Det kommer kommunen att nå vid utgången av 2026 enligt nuvarande förutsättningar i budgethandlingen.  

– Vi kommer att bygga så lite nytt det går under en period, men satsa på underhåll. Vi är en kommun som växer och då är det viktigt att inte låna för mycket till allt vi behöver bygga, säger Per Svensson (S).

Nytt finansiellt mål i budgeten 

Det finns också förslag på ett nytt finansiellt mål, som handlar om budgetföljsamhet och prognossäkerhet.  

–Jag tycker att det här är bra förslag. Vi behöver bli ännu bättre på att följa den budget som är satt, och vi behöver bli ännu säkrare i våra prognoser. Det är viktigt med framförhållning. Alla kan bidra till att vi når detta mål tillsammans. Att också ha det här som mål ger lite mer kraft i arbetet framöver, säger Jörgen Hansson, ekonomichef. 

Detta gör vi 2024 -26

Nämnderna har parallellt arbetat med sina interna budgetar, som kommer att utgå från kommunens övergripande budget. Dessa beslutas i december, och då kommer fler detaljer kring förändringar. I arbetet med internbudgetarna arbetar nämnderna enligt budgetförslaget som innebär att de behöver göra vissa effektiviseringar, upp till 1 procent av sina respektive budgetramar.

Här är några av de förändringar och satsningar som finns i Framtid Falkenberg och Vänsterpartiets förslag: 

 • Ökade resurser för att täcka att det är fler barn och elever, brukare och invånare. 
 • Tillskott på grund av ökade kostnader för bland annat räntor, lokaler, livsmedel och bränsle 
 • Åtgärder för social hållbarhet och trygghet
 • Extra resurser för att täcka att fler barn behöver Skolfam (vid behov extra insatser i skolan till barn som bor i familjehem). 
 • Satsning på likvärdiga förutsättningar för vissa barn med funktionsvariationer som behöver extra stöd i förskolan.  
 • En kompensation för kostnader för barn och unga i familjehem. 
 • Campus (gamla bibliotekets lokaler) som öppnade 2023 ska få fler platser 2024 
 • Bidrag för konstgräsplan i Ullared 2025 och Vinberg 2027 
 • LOK-stöd, aktivitetsbidrag för barn och unga, ökar, dubbleras från 2025 
 • 2026 ökas bidraget ”Satsningar på landsbygden” (från 750 000 till en miljon kronor.) 

Investeringar 

I budgeten finns också investeringar som planeras under de kommande fem åren. Några av dem är: 

 • Nya Tröingeskolan med en idrottshall med två salar. Tröingedal ska ha fyra paralleller i årskurs F-9. Skolan planeras bli klar 2025. 
 • Integritetsskyddande åtgärder i omklädningsrum 2024 
 • Nya förskolor i Vinberg och Långaveka. 
 • Bygga om Hertingsskolans kök och matsal  
 • Fyra platser i gruppboende inom LSS (lokalanpassning)
 • Räddningsstation Vessigebro 2026 
 • I slutet av perioden planeras för att börja bygga nya Klitterbadet med ny placering vid ishallen och 50-metersbassäng, planeras vara klar 2029. 
 • Lekplats Gruebäcken 
 • Byte konstgräs Falkenbergs IP under 2024 och en ny konstgräsplan 2026 
 • Hundrastgård vid IP ska flyttas 
 • Cirkulationsplats på Göteborgsvägen, vid infarten mot Tånga handelsområde.  

Vad händer nu? 

Budgetförslaget och budgetförslag från övriga partier kommer att tas upp i Kommunstyrelsen 31 oktober och i kommunfullmäktige 14 november. I december kommer nämnderna att besluta om sina respektive budgetar. Budgeten börjar gälla 1 januari 2024. 

Vad är en budget? 

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Den talar om hur mycket pengar verksamheterna får kosta och vilka intäkter som finns. Den innehåller också mål för kommunens verksamheter.