Skip to main content

Kraftsamling för ökad trygghet i Falkenberg

24 oktober 2023

Den 24 oktober beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om en handlingsplan för ökad trygghet. Alla partier ställer sig bakom satsningen som innehåller flera insatser riktade mot skolverksamheter, ungdomar och offentlig miljö.

Falkenberg har på senare tid drabbats av händelser som har påverkat invånarnas upplevda trygghet negativt. Efter sommaren gav kommunstyrelsen kommunstyrelseförvaltning i uppdrag att utarbeta en handlingsplan med insatser för att öka tryggheten i Falkenberg. Handlingsplanen har nu fått grönt ljus av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Christian Skröder utvecklingsledare inom trygghets- och brottsförebyggande arbete framhåller att Falkenberg jobbat strukturerat med frågorna och ser fram emot att bredda och vässa arbetet ytterligare.

– Trygghet är grundläggande för att kunna leva ett gott liv och det påverkar alla. Vi har nu en handlingsplan som det finns en politisk enighet bakom och det gör att vi med full kraft kan genomföra ytterligare aktiviteter och insatser som ska leda till att öka tryggheten i hela Falkenberg. Det har gjorts väldigt mycket bra i Falkenberg redan men det finns alltid utvecklingsområden som vi kan vässa.

Politisk enighet om att växla upp trygghetsarbetet

I juni beslutade kommunfullmäktige om kommunens vision och mål. Ett av målen är att Falkenberg ska vara en förebild inom trygghet.

– Det är en styrka att vi gemensamt kan gå fram med en handlingsplan för ökad trygghet som alla partier står bakom. Vi ska stärka arbetet för att Falkenberg ska fortsätta vara en trygg plats att leva och verka i, säger Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun.

Kostnader för handlingsplanens insatser vad gäller trygghet och säkerhet finns med i samtliga föreslagna budgetar. Uppföljning och utvärdering av handlingsplanens effektmål ska löpande redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Handlingsplan för ökad trygghet i Falkenberg

I handlingsplanen finns förslag på elva trygghetsskapande insatser. Insatserna sträcker sig från situationella insatser till sociala insatser som är brottsförebyggande.

 • Underhåll av grönområden och åtgärda platser som upplevs som otrygga av invånare i Falkenberg.
 • Extra belysning på platser som identifierats som otrygga av invånare.
 • Klotter och skadegörelse ska åtgärdas snabbare.
 • Test av digitala sensorer för att förebygga handel med narkotika och skadegörelse på utsatta platser, till exempel skolmiljöer.
 • ”Narkotika i skolan – nej tack!” är en utbildningsinsats för lärare och fritidspersonal för att upptäcka narkotikapåverkade ungdomar.
 • Förebyggande sökinsatser med narkotikahundar och Polis i skolmiljö i kombination med utbildningspaket för elever och vårdnadshavare.
 • Utökad resurs till arbetet med SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) för att förhindra och förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet eller missbruk.
 • Breddad samverkan med ideella organisationer, näringslivet och trossamfund
 • Utökad dialog mellan politik, tjänstepersoner, civilsamhälle och näringsliv
 • Utökade kommunikationsinsatser om trygghetsarbetet för att höja kunskapen hos allmänheten.
 • Anställning av utvecklingsledare inom Trygghet och brottsförebyggande arbete för systematiskt brottsförebyggande arbete. *

*Den 1 juli 2023 fick kommunerna i Sverige ett lagstadgat ansvar att arbeta brottsförebyggande. Utifrån den nya lagstiftningen har Falkenbergs kommun förstärkt med en resurs att arbeta med de brottsförebyggande frågorna.