Skip to main content

Beslut om socialnämndens internbudget för 2024

19 december 2023

Nu är internbudgeten för 2024 beslutad av socialnämnden. Under 2024 kommer socialnämnden satsa på förebyggande verksamheter och på att upprätthålla en vård och omsorg av hög kvalitet.

Socialförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, stödinsatser för barn, ungdomar och familjer, missbruks- och beroendevård, ekonomiskt stöd, invandrings- och flyktingfrågor och hemsjukvård.

Bra utgångsläge – trots tufft år

Den 14 november tog kommunfullmäktige beslut om kommunens budget för 2024-2026. I den budgeten får socialnämnden en budgetram på 1 153,5 miljoner kronor för 2024, inklusive ekonomiskt bistånd. Det är en ökning med 53,4 miljoner kronor från föregående år.

– Vi har fått kompensation för merparten av de behov vi har inom våra verksamheter, bland annat skyddat boende, externa placeringar av barn och unga och en ökad ersättning till våra familjehem. Det ger oss ett bra utgångsläge inför 2024, trots att det överlag kommer att bli ett tufft år på grund av inflation, krig och efterdyningar av pandemin, säger Andreas Engebrethsen, socialnämndens ordförande.

Internbudgeten beskriver förändringar, så som satsningar eller effektiviseringar, inom nämndens verksamheter. Om inget beslut om förändring fattas kommer verksamheterna ha samma förutsättningar som föregående år.

Satsningar under 2024

I budgeten för 2024 omfördelar socialnämnden 1,5 miljoner kronor för att permanenta satsningen på Previct.

Previct är ett digitalt hjälpmedel som används inom socialförvaltningen i Falkenberg för att utföra nykterhetstester. Syftet är att säkerställa en trygg hemmiljö för barn med föräldrar med missbruksproblematik och på så sätt förebygga placeringar av barn och ungdomar. Om vårdnadshavaren gör ett godkänt nykterhetstest via Previct behöver socialtjänsten inte vidta andra åtgärder för att säkerställa barnens trygghet.

Det finns även satsningar på förebyggande arbete i kommunens budget som påverkar socialnämndens ansvarsområde:

  • TSI (tidiga samordnade insatser) utökas inom kommunens skolområden
  • Skolfam, ett skolstöd till familjehemsplacerade barn, får permanent finansiering och utökas 2025
  • Ökad ersättning till familjehem, i enlighet med SKR:s, Sveriges kommuner och regioners, rekommendation
  • SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) får ytterligare resurser
  • Friskvårdsbidraget ökar till 2 000 kronor per anställd och år.

Effektivisering på 0,6 procent

Socialnämnden har ett effektiviseringskrav på 0,6 procent, vilket motsvarar 6,3 miljoner kronor för 2024. Effektiviseringen påverkar inte bemanningen i socialnämndens verksamheter. Istället är det dessa åtgärder socialnämnden vidtar:

  • ökade avgiftsintäkter från brukarna till följd av nya riktlinjer och höjt prisbasbelopp
  • minskad kostnad per brukare inom socialpsykiatrin tack vare samordningsvinster och stordriftsfördelar
  • minskade kostnader för trygghetslarm på särskilt boende tack vare ny upphandling.

– Eftersom verksamheterna inom Falkenbergs egenregi redovisar underskott mot budget arbetar de med handlingsplaner för att få en budget i balans. Socialnämnden ställer därför inga krav på ytterligare besparingar inom egenregin, utan fokus ligger på att komma i balans med befintlig budget, säger Andreas Engebrethsen.

Läs mer om kommunens budget för 2024-2026