Skip to main content

Budget för 2024–2026

Framtid Falkenberg och vänsterpartiet står framför Stadshuset. Från vänster: Miranda Bodiroza (S), Per Svensson (S), Markus Jöngren (MP), Anita Gidén (V), Petra Hygrell (L) och Susan Pettersson (KD).

Framtid Falkenberg och vänsterpartiet står bakom budgetförslaget. Från vänster: Miranda Bodiroza (S), Per Svensson (S), Markus Jöngren (MP), Anita Gidén (V), Petra Hygrell (L) och Susan Pettersson (KD).

Budgeten för 2024–2026 är den budget som Framtid Falkenberg (Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet) och Vänsterpartiet tagit fram. I budgeten finns också uppdrag som låg i Centerpartiets och Moderaternas budgetförslag.

 Budgeten i sin helhet 

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Den talar om hur mycket pengar verksamheterna får kosta och vilka intäkter som finns. Den innehåller också mål för kommunens verksamheter. Budgeten ska prioritera så att vi kan sträva för att uppnå vår vision och våra mål.

Vision och mål

Detta står vi inför

Budgeten är präglad av det ekonomiska läge som råder. Det är framför allt två poster som innebär stora utmaningar för ekonomin inför 2024: dels den höga inflationen, dels höga räntenivåer. Detta gör att: 
• Vi har fått högre kostnader för våra lån. 
• Lokalkostnaderna har gått upp kraftigt. 
• Vi har fått ökade kostnader för pensionsavsättningar (som styrs av inflationen). 

Ekonomiska förutsättningar

Barn och brukare i fokus

I den beslutade budgeten får nämnderna ersättning fullt ut för att det är fler barn och brukare. I stor utsträckning får nämnderna själva välja hur de vill använda de pengarna.

Åtgärder för ökad trygghet

I budgeten finns åtgärder för social hållbarhet och trygghet:
• En person som ska arbeta med brottsförebyggande arbete. 
• Handlingsplan för ökad trygghet
• Ökade resurser för SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid). 
• Tillskott så att TSI, tidiga samordnade insatser, ska finnas på alla skolor inklusive nya Tröingeskolan. 
• Ytterligare två fältassistenter. 
• Tilldelning av budget för skyddat boende. 
• Olika typer av bidrag till föreningar.

Detta gör vi 2024–2026

Här är några av de förändringar och satsningar som finns i budgeten:
• Ökade resurser för att täcka att det är fler barn och elever, brukare och invånare. 
• Tillskott på grund av ökade kostnader för bland annat räntor, lokaler, livsmedel och bränsle.
• Åtgärder för social hållbarhet och trygghet.
• Extra resurser för att täcka att fler barn behöver Skolfam (vid behov extra insatser i skolan till barn som bor i familjehem). 
• Satsning på likvärdiga förutsättningar för vissa barn med funktionsvariationer som behöver extra stöd i förskolan.  
• En kompensation för kostnader för barn och unga i familjehem. 
• Campus (gamla bibliotekets lokaler) som öppnade 2023 ska få fler platser 2024. 
• Bidrag för konstgräsplan i Ullared 2025 och Vinberg 2027. 
• LOK-stöd, aktivitetsbidrag för barn och unga, ökar, dubbleras från 2025. 
• 2026 ökas bidraget ”Satsningar på landsbygden” (från 750 000 till en miljon kronor.) 
• Ett nytt entreprenadavtal för gatudrift från 2021 ger samma kvalitet till lägre kostnad. 
• Försäljning av kommunens fastigheter innebär lägre driftkostnader. 
• Föreningar ges möjlighet att förlänga sin säsong i ishallen för att bättre anpassa sig till sina behov. Detta beslut syftar till att främja föreningslivet och öka tillgängligheten till idrottsanläggningar.

Investeringar 

I budgeten finns också investeringar som planeras under de kommande fem åren. Några av dem är: 
• Nya Tröingeskolan med en idrottshall med två salar. Tröingedal ska ha fyra paralleller i årskurs F-9. Skolan planeras bli klar 2025. 
• Integritetsskyddande åtgärder i omklädningsrum 2024. 
• Nya förskolor i Vinberg och Långaveka. 
• Bygga om Hertingsskolans kök och matsal . 
• Fyra platser i gruppboende inom LSS (lokalanpassning).
• Räddningsstation Vessigebro 2026. 
• I slutet av perioden planeras för att börja bygga nya Klitterbadet med ny placering vid ishallen och 50-metersbassäng, planeras vara klar 2029. 
• Lekplats Gruebäcken. 
• Byte konstgräs Falkenbergs IP under 2024 och en ny konstgräsplan 2026. 
• Flytta hundrastgården vid IP.
• Cirkulationsplats på Göteborgsvägen, vid infarten mot Tånga handelsområde.
• Investera i mer lättskötta utomhusytor av kommunens fastigheter, exempelvis att utemiljön vid förskolor och skolor blir mer lättskötta men också ändra drift- och skötselintervall där det går.
• Testat användning av en linjeringsrobot för fotbollsplaner som har fallit väl ut som innebär minskade personalkostnader.
• Bytt ut vanliga lampor till LED-belysning i kommunens fastigheter. På landsbygden har vi också gjort denna satsning för att minska energiförbrukningen. Men det innebär även att vi nu bara behöver kolla lamporna och åka på en tillsynsrunda istället för fyra gånger om året. Det betyder att driftskostnaderna nu är lägre, särskilt när det kommer till tillsynsrundor och byten av armaturer.  

Satsningar på personal

För att klara välfärden framöver finns också satsningar på personalen. Det handlar om insatser för att trygga kompetensförsörjningen, löneökningar och ökat friskvårdsbidrag.

Ett nytt finansiellt mål

Kommunallagen ställer krav om god ekonomisk hushållning. Budgeten sträcker sig över en period om tre år. I kommunen finns två finansiella mål sedan tidigare och ett nytt mål är beslutat i denna budget.
• Ett av målen är att resultatet ska vara 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket motsvarar ungefär 66 miljoner kronor. Överskottet behövs för att kommunen ska klara att delfinansiera sina investeringar och inte låna för mycket pengar. Under 2024 når budgeten bara 1 procent. Under 2025 och 2026 är det dock planerat så att resultatmålet nås. För hela perioden nås målet i genomsnitt över alla tre åren. 
• Det andra målet är soliditetsmålet om 30 procent. Det kommer kommunen att nå vid utgången av 2026 enligt nuvarande förutsättningar i budgethandlingen.
• Det tredje målet som är nytt för den här budgeten, är att den ekonomiska kontrollen och styrningen ska utvecklas. Det innebär dels en budget i balans, dels att prognossäkerheten ska förbättras och vid årets slut som mest avvika med 1 % mot prognosen vid delårsbokslutet.

Uppdrag i korthet

I budgeten finns också ett antal uppdrag. Det översta målet stod med i det ursprungliga budgetförslaget, och övriga uppdrag kommer ursprungligen från Moderaternas och Centerpartiets budgetförslag.

  • Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att analysera kostnaderna för anpassad
    grundskola och gymnasieskola i förhållande till andra kommuner, då Falkenbergs kommun har högre kostnader per elev och år jämfört med andra kommuner.
  • De nämnder som har ansvar för investerande verksamhet ska i sina projekt beakta effektivitet, stordrifts- och skalfördelar där så är möjligt och ändamålsenligt.
  • Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomiavdelningen, får i uppdrag att korrigera principen inom nuvarande resursfördelningsmodell så att beslut om volymaktorn i kommunfullmäktiges resursfördelningsmodell till nämnderna, kan utgöra en lägre andel än 100 % av prognostiserad volym.
  • Se hur Årstadskolans lokaler kan användas.
  • Detaljplanera områdena där verksamhet kommer flyttas: Vinbergsskolan Fajansskolan och  Klitterbadet. Detaljplanera kring arenaområdet där den nya simhallen ska byggas.

Vad händer nu? 

Budgeten blev beslutad 14 november. I december kommer nämnderna att besluta om sina respektive budgetar. Då blir det mer konkret hur budgeten påverkar verksamheterna. Budgeten börjar gälla 1 januari 2024. 

Nämndernas budgetar

Här har vi samlat nyheter från respektive nämnd.

Övriga budgetförslag

pdf Moderaterna och Centerpartiets budgetförslag (1.51 MB)
  pdf Sverigedemokraternas budgetförslag (1.27 MB)