Skip to main content

Alla barn har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år och ska vara i skolan varje skoldag. När ditt barn inte kommer till skolan måste du frånvaroanmäla barnet. Vid längre frånvaro ska du ansöka om ledighet eller ta ställning till hur barnets skolplikt ska hanteras. Om ditt barns frånvaro riskerar att påverka barnets utbildning eller hälsa är skolan skyldig att vidta åtgärder. Då kontaktas du som vårdnadshavare.

Alla barn med skolplikt har också rätt till utbildning. Att ha rätt till utbildning betyder att ditt barn har rätt till gratis utbildning i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola i svensk skola. Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att se till att alla barn med skolplikt som bor i Falkenbergs kommun får den utbildning de har rätt till.

Giltig frånvaro i grundskolan

Alla barn som går i skolan har närvaroplikt. Det betyder att ditt barn ska gå i skolan och delta i undervisningen, så länge det inte finns giltiga skäl för frånvaro.

Anmäl frånvaro

Elever kan tillfälligt vara frånvarande från skolan vid sjukdom, läkarbesök och liknande besök. Frånvaron ska då anmälas av vårdnadshavare. Om det uppstår tveksamheter om frånvaron är giltig eller ogiltig är det ansvarig rektor som ytterst bestämmer.

Anmäl frånvaro i grundskolan

Ansök om ledighet

I grundskolan får rektor godkänna en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. En samlad bedömning görs av elevens skolsituation och sen tas beslut om ledighet av rektor eller lärare som rektor delegerat beslutanderätten till.

Ansök om hantering av skolplikt vid längre frånvaro

Elever kan under vissa omständigheter vara frånvarande från skolan en längre periord, exempelvis vid utlnadsvistelse. Som vårdnadshavare behöver du då ta ställning till hur ditt barns skolplikt ska hanteras. Det är sedan barn- och utbildningsförvaltningen som fattar beslut om skolplikt.

Längre frånvaro vid utlandsvistelse i grundskolan

Frånvaro utan godkänd orsak – ogiltig frånvaro

Om en elev är frånvarande från skolan utan att vårdnadshavare har anmält frånvaron är frånvaron ogiltig. Detsamma gäller när rektorn inte har godkänt frånvaron eller när beslut kring hantering av skolplikten saknas.

Oroande frånvaro

Om en elevs frånvaro gör att elever riskerar att inte nå målen i skolan eller riskerar att inverka negativt på elevens hälsa är frånvaron oroande. Frånvaron är också oroande om den är 10 procent eller mer under en månad eller bildar ett mönster, exempelvis att eleven alltid är frånvarande samma veckodag. Både giltig och ogiltig frånvaro kan vara oroande frånvaro.

Så gör skolan vid ogiltig eller oroande frånvaro

Om en elev har ogiltig eller oroande frånvaro ska skolan ta kontakt med hemmet så snart som möjligt, oftast samma dag. Skolan ansvarar för att arbeta med att förebygga frånvaro och främja närvaro. Beroende på vilken typ av frånvaro det är och vilken situation eleven befinner sig i kommer skolan att vidta åtgärder. Arbetet sker alltid utifrån följande steg i barn- och utbildningsförvaltningens plan för att främja närvaro och förebygga frånvaro:

  1. Frånvarorapportering och identifiering av elevs frånvaro
  2. Uppmärksamma oroande frånvaro och anpassa för eleven
  3. Från oroande till problematisk frånvaro – samtal med elev och vårdnadshavare
  4. Fördjupad utredning vid problematisk frånvaro
  5. Allvarligt problematisk frånvaro – utökade och intensifierade insatser