Skip to main content

Rönnhagen 5 m fl – verksamhet

Vi har tagit fram ett förslag till ny detaljplan som möjliggör utveckling av verksamhet inom fastigheten Rönnhagen 5 m fl.

Status

Detaljplanen Rönnhagen 5 m fl har varit ute på samrådsremiss under perioden 20 mars–22 april 2019. Inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av verksamheten inom del av befintligt område genom att höja byggnadshöjden.

Planområdet

Planområdet är beläget i utkanten av Falkenberg, cirka 4 kilometer öster om centrum. Området avgränsas av Ätran i norr och av Årstadvägen i söder. Norr om planområdet ligger Källstrops våtmarker och jordbruksmark. Planområdet är cirka 12,5 hektar stort. Marken inom planområdet ägs dels av Carlsberg Bryggerier och dels av Falkenbergs kommun.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Slätten S:4 och Slätten S:7. Information om planarbetet skickas till kända kontaktpersoner för dessa samfälligheter.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med utökat (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Johan Risholm
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer