Skip to main content

Risarp 1:42 del av – bostäder

Kommunstyrelsen gav den 9 juni 2009 dåvarande stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda planarbete för fastigheten Risarp 1:42. Syftet med planen är att pröva möjligheten till ny bebyggelse.

Status

Detaljplanen har varit ute på samrådsremiss under perioden 22 mars–19 april 2023. Inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för 18 tomter med friliggande enbostadshus i ett odlingslandskap. Bebyggelsens utformning och kulörer ska harmoniera med landskapet. Vidare är syftet att tillskapa en lokalgata med en anslutnng till Långasandsvägen och att säkerställa dagvattenhantering och transformatorstation inom området.

Planområdet

Planområdet ligger nära Eftra by, söder om Falkenberg. Marken ägs av en privat exploatör.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Samrådsmöte hölls den 28 mars 2023 då det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Nadja Ricklund
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer