Skip to main content

Morups-Lyngen 2:40 – Glommens Hamn – verksamhet och bostäder

Kommunstyrelsen gav den 5 april 2011 dåvarande samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva Glommens hamns utvecklingsmöjligheter (§ 105).

Status

Förslaget till ny detaljplan har varit ute på samrådsremiss under perioden 9 juni–7 juli 2021. Inkomna synpunkter sammanställs nu en i samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av Glommens Hamn, att säkerställa att hamnområdet även fortsättningsvis nyttjas för ändamålet småbåts- och fiskehamn samt att möjliggöra för andra verksamheter och bostäder.

Planområdet

Planområdet ligger i västra delen av samhället Glommen, cirka 10 kilometer norr om Falkenberg, och är cirka 9 hektar stort. Markägare är Falkenbergs kommun samt privata fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Morups-Lyngen S:11 och GA:6. Information om planarbetet har skickats till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar enligt fastighetsförteckning.

Digitalt samrådsmöte ägde rum tisdagen den 22 juni.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Sigrid Boëthius Väärt
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer