Skip to main content

Kärreberg 3:81 m fl – bostäder Vessigebro

Kommunstyrelsen gav den 9 juni 2020 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan i syfte att pröva förutsättningarna för bostadsändamål (§ 188).

Status

Detaljplanen har varit ute på samrådsremiss under perioden 15 november–13 december 2023. Inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i Vessigebro. Förslaget rymmer fyra punkthus och fyra bostäder i parhus, totalt cirka 90 lägenheter. Planområdet är sedan tidigare delvis bebyggt med verksamheter och två bostadshus.

Vidare är ett syfte med planförslaget att norr om liggande förslag upphäva en del av gällande plan, som med genomförande av denna plan tappar sitt sammanhang. Planområdet ligger centralt i orten i den årsring som i kulturmiljöprogram för Falkenbergs kommun beskrivs som stationssamhälle med typiska centrumfunktioner. Orten har en småskalig men ändå tydlig stadsmässighet med bebyggelse som vänder sig mot gatan. I syftet ingår därför också att säkerställa en god gestaltad livsmiljö och arkitektur samt hållbar utveckling i förtätningen av centrala Vessigebro.

Planområdet

Planområdet ligger i centrala Vessigebro cirka 14 kilometer från Falkenbergs centrum. Planområdet gränsar till Stationsgatan i väster och Järnvägsgatan samt privata bostadsfastigheter i öster. I norr gränsar planområdet till ett grönområde och i söder till den kommunala vägfastigheten Kärreberg 3:137.

Inom planområdet finns idag verksamhetslokaler, två privata bostadshus och en mindre grönyta. Planområdet är cirka 1,4 hektar stort. Därutöver föreslås gällande detaljplan upphävas inom ett drygt 1700 kvadratmeter stort område norr om planområdet.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Vessige GA:2. Information om planarbetet skickas till kända kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Mikaela Ranweg
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer