Skip to main content

Vi stänger hundrastgården i Hertingsskogen på grund av höga ljudnivåer

27 mars 2024

Ljudnivåerna från kommunens hundrastgård i Hertingsskogen, nära Falkenbergs idrottsplats, har varit för höga. Trots att vi har uppmanat att visa hänsyn och försökt minska hundskällandet har vi inte sett någon större förbättring. Mätningar visar att ljudnivåerna överskrider de tillåtna gränserna. Falkenbergs kommun har därför tagit beslut att stänga hundrastgården i början av april månad på grund av dessa olägenheter.

– Det är tråkigt, men vi ser det som en nödvändighet att stänga hundrastgården. Det är viktigt att vidta åtgärder för att minska ljudnivån och skapa en mer trivsam miljö för alla i området, säger Rebecka Kristensson (S) ordförande i kultur-, fritid- och tekniknämnden.

– Under det senaste året har vi uppmärksammat problemet med höga ljudnivåer vid hundrastgården. Trots tydliga uppmaningar om att visa hänsyn och begränsa hundskällande har vi tyvärr inte sett någon betydande förbättring, säger Christian Fager, verksamhetschef för Fritid och offentlig miljö, i Falkenbergs kommun.

Hundskallsljudet kan utgöra en olägenhet för människors hälsa

Kommunen har gjort en bullerutredning och utfört mätningar av ljudnivåerna vid hundrastgården. Resultaten visar att ljudnivån är för hög och jämförbar med industriella ljudkällor. Dessutom uppfyller ljudnivån inte de fastställda kraven, varken när det gäller den genomsnittliga ljudnivån eller den högsta tillåtna nivån. De uppmätta ljudnivåerna överstiger de riktvärden som fastställts för buller utomhus enligt Boverket och Naturvårdsverket, vilket kräver åtgärder.

Planerar för ny placering för hundrastgård

Eftersom hundarna rör sig fritt inom den inhägnade hundrastgården och ljudnivån från deras skallande kan vara hög, blir det svårt att effektivt minska bullret med en bullerskyddsskärm. Efter noggranna överväganden har vi kommit fram till att den bästa åtgärden i detta fall är att flytta hundrastgården och se över placeringen av den. Förslagsvis kommer hundrastgården flyttas till Lövstaviksområdet, där vi tror att vi kan minimera bullerstörningarna och skapa en mer harmonisk miljö för både hundägare och omgivningen.

– Vi är fullt medvetna om att hundrastgården är en viktig resurs för våra invånare och besökare, och vi har arbetat hårt för att hitta den bästa möjliga lösningen. Situationen har inte förbättrats och de fastställda riktlinjerna har inte följts. På grund av detta har det blivit nödvändigt att vidta omedelbara åtgärder. Det är tråkigt, men tyvärr ser vi ingen annan lösning än att behöva stänga hundrastgården permanent för att säkerställa lugn och trivsel för alla. Vi kommer att påbörja arbetet med att riva hundrastgården någon gång mellan den 2–5 april. Det innebär att Falkenberg inte kommer att ha någon hundrastgård på ett tag framöver. Vi kan inte säga exakt när den nya hundrastgården kommer att vara på plats, men vår förhoppning är tidigast någon gång under sen höst, säger Christian Fager.

Återanvänder materialet från hundrastgården till den nya

Vi kommer att återanvända det mesta av materialet, såsom stängsel, bänkar och sopkärl, till den nya hundrastgården för att minimera kostnaderna och främja hållbarheten.

Fakta om bullermätningen

Utredningen utfördes med två mätsessioner, den ena i juni och den andra i juli 2023, där ljudnivåerna från hundrastgården noggrant dokumenterades. Det konstaterades att ljudnivåerna vid olika tillfällen överskred de tillåtna gränsvärdena, både dag- och kvällstid, vilket indikerar att hundrastgården för närvarande inte uppfyller ljudkraven.