Skip to main content

Vi rustar upp Källstorps våtmarker

28 november 2022

Under december börjar vi rusta upp Källstorps våtmarker. Falkenbergs kommun har fått EU-bidrag för att förbättra våtmarksområdet för häckande och rastande fåglar, samt för att höja värdet för de som besöker området.

I slutet av varje sommar sänker vi vattnet i våtmarksområdet för att förebygga igenväxning och möjliggöra bete och slåtter. I år kommer vattennivån vara lägre under en längre period för att möjliggöra upprustningen.

Besöka Källstorps våtmarker under tiden vi rustrat upp

Arbetet förväntas pågå i två-fyra veckor. Det kommer gå att besöka Källstorps våtmarker som vanligt under tiden. Under en kort period kan du behöva gå en annan väg men annars ska du kunna ta dig fram och besöka området som vanligt.

Det här gör vi för att förbättra våtmarksområdet

  • sänkning av öar
  • skapa fler och större grundområden
  • jämna ut slänter
  • skapa mindre avstånd mellan gömslet och strandlinjen
  • säkra anvisningar i dammvallen
  • anlägga ett par groddjursdammar
  • placera ut konstgjorda häckningsflottar i östra hålan (detta gjorde vi under våren 2022)

Det är Falkenbergs kommun som äger och förvaltar området. Kommunen har anmält restaureringen till länsstyrelsen. Falkenbergs Ornitologiska Förening har fått informaiton om arbetet.

logga för europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden

Vid frågor kontakta