Skip to main content

Skolinspektionen avslutar tillsynen på Okome skola

07 juni 2023

Skolinspektionen har beslutat att avsluta sitt tillsynsärende på Okome skola då de anser att skolan vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätt med de brister som konstaterades vid en tillsyn våren 2022. 

I september 2022 konstaterade Skolinspektionen i ett tillsynsbeslut att det fanns brister i Okome skolas arbete med studiero, kränkande behandling, särskilt stöd och långvarig frånvaro. Beslutet fattades efter en tillsyn på skolan våren 2022.

I beslutet ställde Skolinspektionen krav på att Okome skola ska försäkra sig om att all personal har kunskap om och arbetar efter de rutiner som finns för att arbeta med studiero, kränkande behandling, särskilt stöd och elevers frånvaro.

Under den gångna våren har Skolinspektionen gjort en uppföljning av skolans arbete med att komma till rätt med bristerna och har nu valt att avsluta tillsynsärendet då de anser att skolan vidtagit tillräckliga åtgärder.
- Rektor och personalen på skolan har gjort ett fantastiskt arbete under läsåret som gått. Precis som Skolinspektionen förutsätter kommer vi att fortsätta vårt arbete på skolan, säger Christin Lund, verksamhetschef för grundskolan i Falkenbergs kommun.