Skip to main content

Arbete med riktlinjer för AI inom undervisning påbörjas

27 juni 2024

Sedan november 2022 har artificiell intelligens (AI) blivit en integrerad del av skolans värld, vilket ställer nya krav på hur vi förhåller oss till och hanterar denna teknik i vår verksamhet.

AI:s närvaro går inte att blunda för och vi behöver arbeta aktivt för att använda den på ett smart och ansvarsfullt sätt. För att säkerställa att detta sker på ett enhetligt sätt inom hela barn- och utbildningsförvaltningen, har barn- och utbildningsnämnden beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för AI-användning.

Enhetliga riktlinjer för ansvarsfull AI-användning

Dessa riktlinjer kommer att omfatta alla aspekter av verksamheten, från undervisning till administration, och syftar till att skapa en genomtänkt och ansvarsfull strategi för AI. Målet är att ge både lärare och elever tydliga ramar och verktyg för hur AI kan användas för att förbättra lärandet och effektivisera arbetsprocesser. Genom att ha gemensamma riktlinjer kan vi säkerställa att AI används på ett sätt som är etiskt, pedagogiskt och tekniskt hållbart.