Skip to main content

Partnerskap som ska stärka ungas inflytande

18 oktober 2023

Falkenbergs kommun ingår i ett treårigt internationellt partnerskapsprojekt med Sundays River Valley och Sarah Baartman District i Sydafrika för att stärka ungas inflytande och rättigheter. Partnerskapet innebär att förstärka det lokala arbetet med de utmaningar som finns kopplat till barn och ungas rättigheter.  

Syftet är att främja ungas rättigheter och demokratiskt inflyttande avseende beslut som rör dem. Projektet är beviljat av Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD, som finansieras genom myndigheten Sida. ICLD stödjer och främjar hållbar demokrati på kommunal och regional nivå genom internationella partnerskapsprojekt mellan svenska kommuner och internationella motsvarigheter.

Höga förväntningar från politiken

– Vi har höga förväntningar på projektet. Vi tror att det kommer att bidra till att vi utvecklar vårt arbete med att barn och ungdomar känner sig inkluderade och hitta sätt att stärka deras framtidstro, säger Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande.

Sandra Johansson, oppositionsråd håller med:

– Jag hoppas att samarbetet ger oss en fördjupad förståelse och bättre insikt i de problem och utmaningar vi har i Falkenberg. Genom att höja blicken kan vi se saker ur ett annat perspektiv och tänka utanför boxen för att hitta nya lösningar, säger hon.

Tidigare i partnerskapet

Under 2023 har representanter från Falkenberg besökt partnerkommunerna i Sydafrika och representanter från Sydafrika har varit på besök här i Falkenberg. Under besöken har de tagit fram problemställningar som de nu ska arbeta med de kommande tre åren.

– Det är ett spännande partnerskap och vi ser fram emot att arbeta ihop för att lära av varandra, vidga våra perspektiv och samtidigt bli stärkta i vårt arbete med barn och ungdomsinflytande, säger Josefine Eirefelt, Verksamhetschef hållbar samhällsutveckling i Falkenbergs kommun.

Om projektet

Målet med det treåriga projektet som beviljats av ICLD är att ta fram och implementera policys och program som bidrar till att barn och unga för större möjligheter till inflytande avseende beslut som rör dem. I projektet ingår både tjänstepersoner och politiker från såväl majoritet som opposition.  

De som representerade Falkenbergs kommun i Sydafrika var Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande, Sandra Johansson, oppositionsråd, Josefine Eirefelt, Verksamhetschef hållbar samhällsutveckling, Maria Sjödahl, förvaltningschef kultur, fritid, - och teknikförvaltningen och Erika Erlingson, utvecklingsledare social hållbarhet på kommunstyrelseförvaltningen.