Skip to main content

Kommunen uppmärksammas för sitt arbete med brukarenkät

28 februari 2024

Falkenbergs kommun har arbetat systematiskt för att höja svarsfrekvensen på den brukarenkät som går ut till personer med funktionsnedsättning varje år. I januari presenterade representanter från funktionsstöd sitt arbete under ett nationellt webbinarium, anordnat av Sveriges kommuner och regioner, SKR. De är även inbjudna att prata på FUB:s riksstämma i Stockholm under våren.

En leende kvinna med kort ljusblont hår och en man med kort brunt hår står framför en vit byggnad.

Linda Forsell, metodutvecklare och Andreas Svensson, områdeschef inom funktionsstöd.

Under 2020 tog Falkenbergs kommun tillbaka en stor andel grupp- och servicebostäder i kommunal regi. I och med återtagandet upprättade kommunen en egen organisation inom området som fick namnet funktionsstöd.

När det var dags för brukarenkäten 2021 såg kommunen att svarsfrekvensen för 2020 var väldigt låg inom dessa verksamheter. Enbart 20 procent av brukarna hade då svarat på enkäten. Funktionsstöd fick då i uppdrag att ta fram en strategi för att få fler brukare att tycka till om det stöd de får.

Utsåg neutrala frågeassistenter

I syfte att skapa större delaktighet och förståelse kring enkäten utsåg man så kallade frågeassistenter. Deras uppdrag var i ett första skede att informera brukarna om enkäten och förklara varför det var viktigt att de svarade på den. När enkäten sen skulle besvaras kunde brukarna även välja att få hjälp av frågeassistenterna.

– Eftersom brukarna svarar på frågor som kan beröra stödet de får från sin personal så var det viktigt att frågeassistenterna var neutrala. De fick med andra ord inte jobba på de grupp- och servicebostäder som de ansvarade för i det här arbetet. Det var också viktigt att de anpassade kommunikationen utifrån varje individ, så att alla kunde ta till sig och förstå informationen, säger Andreas Svensson, områdeschef för funktionsstöd.

Markant ökad svarsfrekvens

Arbetet resulterade i att svarsfrekvensen ökade till cirka 75 procent.  

– Målet med det här arbetet var att få ett underlag som vi kunde jobba vidare med för att utveckla våra verksamheter, så det kändes väldigt positivt att så många valde att svara på enkäten, säger Andreas Svensson.

Efter enkäten 2021 utvärderade funktionsstöd arbetssättet och gjorde sen små justeringar inför 2022.  

– Det vi gjorde kommande år var till exempel att ge en tydlig återkoppling på resultatet till brukarna. Vi ville att de skulle se att deras svar resulterade i att vi också utvecklade verksamheten. Och det har vi fortsatt med sen dess, säger Linda Forsell, metodutvecklare inom funktionsstöd och ansvarig för projektet.

– Rent konkret så satsar vi i år på att utbilda alla våra medarbetare inom kommunikation eftersom vår senaste uppföljning visade att det fanns brister inom det området. Så nu under 2024 kommer all personal att få gå utbildning inom Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och Tydliggörande pedagogik. I vissa verksamheter har man även behov av tecken som stöd och då får de utbildning även i det, säger Linda Forsell.

Nu har det gått tre år sen ni började jobba med detta. Ger arbetet fortfarande effekt?

– Ja, nu har vi hållit på med det här arbetssättet i tre år och vi märker att svarsfrekvensen håller sig stadigt på en hög nivå. Vi gör små justeringar för att förbättra och förtydliga, men vi gör framsteg varje år.