Skip to main content

Internbudgeten för kultur-, fritids- och tekniknämnden är beslutad

18 december 2023
Falkenbergs kommun ser varje år över hur man på olika sätt kan minska kostnaderna i kommunorganisationen. Detta för att kommunen behöver förbereda sig för tuffare tider. Kultur-, fritids- och tekniknämnden har nu tagit beslut om nämndens internbudget för 2024, vilket är de pengar som nämnden kommer att ha till sitt förfogande under det kommande året.

I kultur-, fritids- och tekniknämndens internbudget för 2024 ligger en effektivisering på 0,7 procent av kultur-, fritids- och tekniknämndens budgetram, som motsvarar 2,2 miljoner kronor. Nämnden har i möjligaste mån valt förslag som ska ha liten påverkan på kvalitet, medarbetare, invånare och samhället. Tyngdpunkten i nämndens verksamhetsöversyn ligger på anpassning av drift- och skötselnivåer i utemiljöer vid skolor, förändringar vad gäller priser och avgifter samt att vi gör verkliga effektiviseringar, som att byta till LED-lampor mellan 2022 och 2023. Det betyder att driftskostnaderna nu är lägre, särskilt när det kommer till tillsynsrundor och byten av armaturer.  

–  Vi strävar efter att göra smarta förändringar som gynnar både miljön och ekonomin, säger Rebecka Kristensson (S), ordförande i kultur-, fritids- och tekniknämnden.

Här är några av besluten i korthet

  • Gatudrift: Ett nytt entreprenadavtal för gatudrift från 2021 ger samma kvalitet till lägre kostnad. 
  • Fastigheter: Försäljning av fastigheter innebär lägre driftkostnader. 
  • Ishallen: förlängd säsong för föreningar. Föreningar ges möjlighet att förlänga sin säsong i ishallen för att bättre anpassa sig till sina behov. Detta beslut syftar till att främja föreningslivet och öka tillgängligheten till idrottsanläggningar.
  • Sommarstängda idrottshallar: Stänga ytterligare en idrottshall under sommaren för att minska driftkostnad, främst genom att minska städbehoven. Under sommaren kommer fyra idrottshallar och en gymnastiksal att vara tillgängliga för bokning. Med hänsyn till efterfrågan och uthyrningsgrad förväntas dessa vara tillräckliga för att möta behoven.

Priser och avgifter – marknadsanpassas

För att följa marknadstrender och täcka ökade driftskostnader höjer Falkenbergs kommun priser och avgifter inom olika områden.

Höjning av priser och avgifter för prisgrupp 3: Vi har genomfört en översyn av våra priser och avgifter för lokalbokningar, och kultur-, fritids- och tekniknämnden har beslutat att höja avgifterna för 2024 för de som tillhör prisgrupp 3, det vill säga företagare, eller för aktörer utanför Falkenbergs kommun.

Denna förändring är en respons på ökade driftskostnader och allmänna prisökningar. Vi strävar efter att hålla våra priser i linje med andra liknande anläggningar i Halland. 

Rian – kommunens museum: Entréavgifter och årskort till Rian kommer under 2024 öka med 10 kronor. Entrékostnaden kommer landa på 50 kronor och ett årskort kommer kosta 90 kronor. Detta beslut kommer att främja att museet förblir tillgängligt för alla, samtidigt som verksamheten kan bibehålla en stabil ekonomi.

Satsningar på LED-belysning och linjeringsrobot: verkliga effektiviseringar för en hållbarare framtid

Vi har investerat och bytt ut vanliga lampor till LED-belysning i kommunens fastigheter. På landsbygden har vi också gjort denna satsning för att minska energiförbrukningen. Men det innebär även att vi nu bara behöver kolla lamporna och åka på en tillsynsrunda istället för fyra gånger om året.

Vi har även testat användning av en linjeringsrobot för fotbollsplaner som har fallit väl ut som innebär minskade personalkostnader.

– Detta är verkliga förbättringar som gynnar både miljön och ekonomin. Det här är smarta val för en hållbarare framtid där vi använder teknik för att effektivisera och samtidigt minska vår påverkan på miljön, säger Rebecka Kristensson (S).

Bibliotekets öppettider anpassas efter besöksmönster

Kultur- fritids- och tekniknämnden har tagit beslut att stänga stadsbiblioteket i Argus två timmar tidigare på fredagskvällar, från klockan 17 istället för 19. De nya öppettiderna börjar redan från och med årsskiftet, och den första fredagen med stängning klockan 17 blir den 5 januari 2024. Detta baseras på en minskning av besökare under denna tid, vilket möjliggör en effektivisering av resurserna för att bättre anpassa bibliotekets öppettider till efterfrågan.

– Vi kan se en viss nedåtgång i antalet besökare under den tiden. Vi har besökare mellan klockan 17–19, men enligt statistiken är det den tiden då färre personer besöker biblioteket. Särskilt på fredagar ser vi generellt att det är något färre besökare jämfört med övriga vardagar. Fredagar är den minst populära dagen jämfört med övriga vardagar bland besökarna. Måndagar och onsdagar är våra mest populära dagar, säger Rebecka Kristensson (S).

Det kommer även bli ett förändrat utbud på biblioteket genom minskat antal tidskriftsprenumerationer.

Främjar biologisk mångfald och effektivitet med förändrade klippintervaller

Investera i mer lättskötta utomhusytor av kommunens fastigheter, exempelvis att utemiljön vid förskolor och skolor blir mer lättskötta men också ändra drift- och skötselintervall där det går. Detta är en effektivisering över fyra år 2023–2026, och detta är andra året.

Det kan exempelvis innebära ändrade klippintervaller. Genom att minska antalet klippningar ger vi naturen möjlighet att blomstra på sitt eget sätt. Detta kommer inte bara att främja en rikare biologisk mångfald, utan också skapa en mer naturlig miljö för insekter och pollinerare.  

Samtidigt är dessa förändringar även en del av våra effektiviseringar inom kommunen. Genom att sänka ambitionsnivån när det gäller drift och skötsel av kommunens fastigheter kan vi använda våra resurser på ett mer hållbart sätt. Genom att fokusera på områden där behovet är störst och samtidigt ge naturen mer utrymme kan vi skapa en balanserad och hållbar kommun. 

Bakgrund

Varje nämnd har fått i uppdrag att se över sina kostnader och sina verksamheter. Detta är ett arbete som kommunen brukar göra årligen och ett sätt för kommunen att inte bara öka sin ekonomiska ram varje år, utan även för att se över de kostnader man redan har, och för att möta framtidens ekonomiska utmaningar och framtida investeringar.

Kommunens budget 2024–2026

Här hittar du och kan läsa mer om Budget för 2024–2026.

Kontakta gärna

Rebecka Kristensson (S), ordförande i kultur-, fritid- och tekniknämnden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.