Skip to main content

Hertingsskolan lovordas i Skolinspektionens kvalitetsgranskning

22 Maj 2024

Hertingsskolan har nyligen fått mycket positiv feedback i Skolinspektionens omfattande kvalitetsgranskning. Skolan valdes ut för granskning som en del av Skolinspektionens arbete med att säkerställa och förbättra kvaliteten inom den svenska skolan, och Hertingsskolan har visat sig vara en förebild.

Skolinspektionens granskning av Hertingsskolan identifierade endast ett utvecklingsområde och resultatet är övervägande positivt. Skolinspektionen lyfter särskilt fram rektorns insatser för att skapa en solid grund för undervisningsutveckling genom noggrann uppföljning och analys av skolans kunskapsresultat. Rektorn säkerställer att undervisningen genomsyras av ett starkt värdegrundsarbete och att lärarna har goda förutsättningar att bedriva kvalitativ undervisning. En tydlig struktur för resursfördelning och uppföljning är också på plats.

Vidare betonar Skolinspektionen rektorns förmåga att främja lärarsamverkan och kollegialt lärande. Skolans arbets- och förhållningssätt tillämpas av alla lärare med tydliga mandat och roller inom organisationen. 

Rektor Yvonne Glowig uttrycker sin glädje över den positiva utvärderingen:

– Vi är otroligt stolta över vårt arbete och engagemang för elevernas bästa, och att detta har framkommit i Skolinspektionens granskning. Det är en bekräftelse på att vårt systematiska kvalitetsarbete har gett resultat och vi kommer fortsätta att sträva efter att bli ännu bättre.

Skolinspektionen konstaterar att det är sällsynt att se en så gedigen kvalitetsnivå som den på Hertingsskolan. Detta omdöme speglar skolans dedikerade arbete med att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö för alla elever.

Hertingsskolan kommer att fortsätta arbeta för att hålla en hög standard och säkerställa att alla elever får de bästa förutsättningarna för sin framtid.