Skip to main content

Goda resultat i kommunens arbetsmiljöundersökning

16 februari 2023

Under hösten 2022 har över fyra av fem medarbetare svarat på Falkenbergs kommuns årliga arbetsmiljöenkät. Resultatet blev överlag högt – precis som förra året ligger det totala medelvärdet på fyra av fem.

Arbetsmiljöenkäten är ett sätt för chefer och medarbetare att få koll på hur vi upplever arbetsmiljön och jämföra hur det har förändrats över tid. Resultatet är också en hjälp för chefer att se inom vilka områden vi behöver jobba extra med arbetsmiljön, men är i många fall också ett kvitto på vad som fungerar väl. Resultatet är nu presenterat för kommunstyrelsen.

Fortsatt fina resultat

Resultatet är i stort sett oförändrat mot förra mätningen, hösten 2021. Det innebär att kommunen ligger på en jämn och hög nivå när det gäller hur våra medarbetare uppfattar arbetsmiljön.

Oförändrade betyg för ledarskapet

Högst snittbetyg får styrning 4,3 och motivation 4,2 på en femgradig skala. Många medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt och känner att deras insats bidrar till arbetsplatsens mål. Ledarskap har ett oförändrat resultat på 4,0 sedan förra mätningen.
– Under året som har gått har det skett en fortsatt satsning på att utbilda chefer i utvecklande ledarskap. Vi tror på att ge cheferna kunskaper som de i sin tur använder i det dagliga arbetet för att kunna leda och utveckla sina medarbetare på ett bra sätt, säger Therese Lundgren, HR-chef.

Pandemin har satt spår

Lägst snittbetyg får hälsa och arbetsbelastning, 3,9. En anledning kan vara att pandemin har ökat arbetsbelastningen. Vissa verksamheter också kan ha mycket att ta igen, som fått stå tillbaka efter pandemin. En annan orsak kan vara att det är svårt att hitta personal till vård och omsorg, speciellt under semestrar. Det kan ligga i färskt minne när enkäten fylls i tidigt på hösten.
– Det pågår ett arbete på socialförvaltningen för att förbättra för både tillsvidareanställda och vikarier. Det arbetet drog igång direkt efter sommaren, innan vi fick resultaten av arbetsmiljöenkäten, men enkätsvaren visade att vi satsat på rätt sak, säger Therese Lundgren.

HME – Hållbart medarbetarengagemang

Det går också att jämföra resultaten i Falkenberg med andra kommuner. Det görs med något som kallas HME, Hållbart Medarbetarengagemang. Det består av nio påståenden framtagna av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.
HME-resultaten är uppdelade i tre delar (där tre frågor ligger till grund för varje del) för att enkelt beskriva de viktigaste parametrarna för verksamhetens medarbetarengagemang. Skalan går mellan 0 och 100. För Falkenberg är resultatet:
• Motivation: 82,3
• Ledarskap 80,3
• Styrning 81,4
• Totalt: 81,3

Läs mer om HME hos SKR