Skip to main content

Förslag på internbudgetar är klara

10 november 2022

Nu finns förslag för förvaltningarnas interna budgetar inför 2023. Beslut fattas i slutet av november. Beslut om hela kommunens budget fattades av kommunfullmäktige 28 juni. 

Då fattades beslut om budgeten inför 2023-25. I budgeten märktes till exempel:  

 • Satsningar på personalens pensioner 
 • Ökat fastighetsunderhåll 
 • Satsningen på tidiga samordnade insatser i skolan blir permanent.  
 • Dessutom planeras det för ny skola, nya förskolor och ny infrastruktur. 

Nu finns alltså förslag på vad nämnderna avser göra inom ramen för sin budget under 2023. Alla nämnder ska genomföra verksamhetsöversyner motsvarande mellan 0,6-1 % av sina ramar. 

Förslagen i korthet  

För kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen innebär den nya budgeten inga större förändringar för verksamheten.  
Här är några av förslagen för övriga förvaltningar i korthet, som du som invånare eller anställd kan märka av. Det kan fortfarande ske förändringar i förslagen. Beslut fattas i respektive nämnd i slutet av november.  

Socialnämnden 

Socialnämndens budgetram för 2023 ligger på 1085 miljoner kronor. Det är en ökning med 17,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökningen baseras framför allt på att vi blir fler i kommunen och inom socialnämndens verksamheter.  Socialnämnden har utmaningar i sin internbudget vad det gäller förändringar av statsbidrag och finansiering av verksamheter inom funktionsstöd. Utöver detta har nämnden en effektivisering på 0,6 procent av budgetramen. Detta motsvarar 6,2 miljoner kronor. Effektiviseringen föreslås omfatta nedanstående områden:  

 • Se över dagverksamheterna för äldre samt yngre dementa. 
 • Utöka ett gruppboende från fyra till fem platser.
 • Nytt hjälpmedelsavtal med Region Halland.
 • Justering i budget gällande ersättning till externa utförare i relation till beläggningsgrad.
 • Minskad budget för utveckling av distanssjukvård 
 • Utreda förutsättningarna för en utökad. teknikanvändning inom särskilt boende, som ska leda till en minskad kostnad för nattbemanning.  

Barn- och utbildningsnämnden  

I arbetet med barn- och utbildningsnämndens budget 2023 ligger effektivisering om 0,6 procent av nämndens budgetram, vilket motsvarar 7,5 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämndens sammanlagda budgetram för 2023 är 1 273 842 tkr.  

Vid årsskiftet 2022/2023 flyttas Kulturskolan från barn- och utbildningsnämnden till kultur-, fritid- och tekniknämnden. Samtidigt flyttas också löneassistenter till HR-avdelningen på kommunstyrelseförvaltningen. Detta medför en minskning av barn- och utbildningsnämndens budgetram om 12 456 tkr.    
Barn- och utbildningsnämnden föreslår bland annat följande effektiviseringar:  

 • Verksamheterna ges ingen ersättning för pris- och demografiuppräkning.  
 • Användandet av lokaler ses över utifrån nyttjandegrad.  
 • Vissa av barn- och utbildningsnämndens förslag kommer att påverka ersättningen till fristående huvudmän som får minskad ersättning. Minskad ersättning till fristående huvudmän räknas med som en del av effektiviseringen.  

Servicenämnden 

Servicenämnden kommer under kommande år fortsätta utveckla verksamheterna på ett hållbart sätt. Detta kommer vi bland annat att göra genom att fortsätta minska vårt matsvinn, ökade möjligheter till fossilfria transporter och smarta inköp som gör de varor som köps nya, kan användas längre. Inom personalområdet ligger forkus på att införa heltid som norm och bibehålla en god arbetsmiljö.  
Verksamhetsöversynen om 1,3 miljoner kronor kommer innebära åtgärder inom framför allt måltidsverksamheten men även de interna serviceverksamheterna kommer beröras.  

 • Minskad andel ekologiska livsmedel. 
 • Anpassat och förändrat utbud av livsmedel och tillbehör till måltider. 
 • Ej ersätta korttidsvikariat när verksamheten så tillåter. 
 • Prioritera svar vid första kontakt med kommunen framför svarstid på Kontaktcenter.
 • Minskade satsningar inom IT-området. 

Kultur-, fritids- och tekniknämnden

I internbudgeten för 2023 ligger en effektivisering på 1 procent av kultur-, fritids- och tekniknämndens budgetram, som motsvarar 3 miljoner kronor. Nämnden har i möjligaste mån valt förslag som ska ha liten påverkan på kvalitet, medarbetare, invånare och samhället. Tyngdpunkten i nämndens verksamhetsöversyn ligger på anpassning av drift- och skötselnivåer i offentliga miljöer och andra utemiljöer, samt förändringar för bidrag. 

 •  Ett nytt entreprenadavtal för gatudrift från 2021 ger samma kvalitet till lägre kostnad. 
 • En högre uthyrningsgrad av fastigheter ger högre intäkter. 
 • Göra parker, planteringar och utemiljöer i offentliga miljöer samt på förskolor och skolor mer lättskötta men också ändra drift- och skötselintervall där det går. 
 • Ta bort möjligheten för föreningar inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet att söka bidrag för projekt. 
 • Sänka bidragsnivån till studieförbund.