Skip to main content

Falkenbergs kommun räddar träd med innovativ trädflyttning för att bevara ekosystemtjänster

17 oktober 2023
Lindar i Falkenberg som kommer flyttas längre in på den grönyta där de nu står.

Lindar i Falkenberg som kommer flyttas längre in på den grönyta där de nu står.

Falkenbergs kommun tar ett initiativ för att rädda grönområden och bevara de värdefulla tjänster som träden ger till vårt ekosystem genom att flytta sex lindträd i en allé som annars riskerar att huggas ned på grund av ett vägbreddningsprojekt i området. Trädflytten är ett viktigt steg för att upprätthålla den gröna och hållbara miljön i staden.

– Vi väljer att rädda träden genom att flytta dem till nya platser på den grönyta där de nu står, i stället för att avverka dem och ersätta träden med nya små träd för att bevara naturens fördelar i området, säger Jesper Shabani, projektledare, Falkenbergs kommun.

Kartbilden visar placering av de sex lindarna som ska flyttas längre in på den grönyta där de nu står. Träden behöver flyttas eftersom befintlig av- och påfart ska breddas och träden kommer för nära den nya vägbanan.

Kartbilden visar placering av de sex lindarna som ska flyttas längre in på den grönyta där de nu står. Träden behöver flyttas eftersom befintlig av- och påfart ska breddas och träden kommer för nära den nya vägbanan.

Information om den planerade trädflytten

Var: Lasarettsvägen/Påfart till Väg 767.
När: Trädflytten sker tidigast mitten av vecka 42.
Varför: Befintlig av- och påfart ska breddas och träden kommer för nära den nya vägbanan. För att bevara dem flyttas sex träd till nya placeringar något längre in på den grönyta de står på. Några lindar i allén fälls då de hade påkörningsskador i basen och inte anses ekonomiskt försvarbart eller värda att flyttas.
Träden: Lindar, i snitt cirka 8 meter höga och med en krondiameter på cirka 7,5 meter. I allmänhet kan lindar leva i 300–500 år. Lindar är tåliga träd och har förmåga att åldras väl, vilket gör dem till värdefulla träd i stadsmiljöer, som bedöms kunna klara av att flyttas.

Nyttan av att spara stora träd

Falkenbergs kommun eftersträvar och värdesätter att bevara stora träd i staden och speciellt i alléer. Träd i alléer utgör en tydlig enhetlighet och fungerar även som formgivande element i tillexempel en vägmiljö.

Träden spelar en avgörande roll i att upprätthålla ekosystemtjänster, det vill säga de värdefulla tjänster som träden ger till vårt ekosystem. De renar luften, ger skugga under heta dagar, hanterar regnvatten, binder koldioxid och fungerar som livsmiljö för fåglar och insekter. Dessutom skapar de en trivsam miljö för rekreation. Genom att flytta dessa träd i stället för att fälla dem, visar Falkenbergs kommun sitt engagemang för att bibehålla grönytor och hållbarhet i staden.

– Det är av stort värde att kunna flytta stora träd, eftersom det i detta fall tar upp till 50 år för en ny lind att nå samma storlek. Att bevara stora träd är meningsfullt och ekonomiskt försvarbart eftersom de har värdefulla egenskaper som inte kan ersättas. Trädets kondition är avgörande, och en inventering av trädets vitalitet görs innan en trädflytt blir aktuell. Att avverka träd skulle vara en förlust av värdefulla resurser såsom ekosystemtjänster, då ett uppvuxet träd kan vara värt flera hundra tusen kronor. Det är viktigt att vi tar hand om och bevarar de träd vi har för att skapa en rik och grön omgivning, säger Anna Melin, landskapsarkitekt, Falkenbergs kommun.

Illustration ekosystemtjänster

Illustration ekosystemtjänster.

Källa: The New Division/Boverket. Creative Commons — erkännande/inga bearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-ND 4.0) (på Creative Commons webbplats)

Hur går trädflytten till?

Träden kommer att flyttas med hjälp av en trädflyttningsmaskin. Denna avancerade maskin gräver upp och flyttar en rotklump på 4,5 m³ med en diameter på cirka 3 meter och kan flytta träd med ett stamomfång upp till max 130 centimeter. Arbetet kommer att utföras av personal från Nordisk Trädflytt AB tillsammans med experter från Tyskland som har specialkunskap inom trädplantering och trädflytt.

Kostnad för att flytta träden

Kostnaden för att flytta varje träd beräknas vid detta projekt ligga mellan cirka 50 000 och 55 000 kronor per träd. Enligt Alnarpsmodellen uppskattas det samlade värdet för de sex träden vara 880 731 kronor.

Skötsel och eftervård

För att ett träd ska klara av att flyttas är det avgörande att det får rätt skötsel och eftervård. Den viktigaste delen av detta är att vattna trädet efter flytten. Det kan kräva vattning i 3 till 5 år, beroende på trädets storlek och kommande års väder.

– Det gäller att göra efterskötseln ordentligt. Om trädet inte överlever flytten, beror det vanligtvis på att eftervården, särskilt bevattningen, har brustit, säger Maria Lundberg, landskapsingenjör, Falkenbergs kommun.

Kontakta gärna

Jesper Shabani, projektledare
0346-88 68 31
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.