Skip to main content

De ska bygga Falkenbergs nya stadsdel Tröingedal

13 februari 2023

Falkenbergs kommun växer med en ny stadsdel och har nu passerat ännu en milstolpe. Falkenbergs kommun har tecknat avtal med Infrakraft Halmstad AB som kommer bygga nya ledningar, gator, gång- och cykelvägar i Tröingedal. Arbetet förväntas starta i februari.

flygbild Tröingedal

Tröingedal – plats för fler att leva och verka i Falkenberg

Tröingedal kommer ge plats för mellan 210 och 410 bostäder, varav cirka 60 i radhus och resterade i flerbostadshus. I den nya stadsdelen kommer det även finnas plats för näringslivet att växa med fler verksamhetslokaler som kontor, lokaler för hantverkare, vårdcentral och tandläkare. Här kommer även Tröingeskolan och en ny idrottshall att byggas. Området omfattar drygt 18 000 kvadratmeter.

– Tröingedal blir en plats för människor att leva och verka i samtidigt som stadsdelen kommer att tillföra hela Falkenberg värde med en helt ny skola och en ny idrottshall som alla kan komma att nyttja. Vi bygger säkra cykelvägar för barn, en ny park och promenadstråk runt vatten, säger Jesper Shabani, byggprojektledare på kultur-, fritids- och teknikförvaltningen. 

Då är byggnation av infrastruktur klar

Entreprenören kommer med start i februari påbörja byggnation av ny- och ombyggnation av gator, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp, grönytor samt stå för arbetet med el, fiber och fjärrvärme vilket är ett nytt arbetssätt.

– Att låta entreprenören stå för del av arbetet med fjärrvärme och el är nytt och ger samordningsvinster för både entreprenören liksom för kommunen, säger Jesper Shabani. 

Arbetet för stadsdelen är beräknat att börja i februari 2023 och avslutas sommaren 2024. Arbetet kommer att ske i olika etapper. Tiderna är preliminära och kan förändras bland annat på grund av vädret och flera etapper kan genomföras samtidigt.

Bakgrund:

Den 29 mars 2022 beslutade kommunfullmäktige om detaljplanen för Tröingedal. Den vann detaljplanen laga kraft vilket var startskottet på att gå från plan till handling. Området ligger nedanför Tröingeberg och utmed väg 767. Avtal för byggnation av Tröingedal har tecknats med Infrakraft Halmstad AB som gav det vinnande anbudet på 54, 7 miljoner kronor.