Skip to main content

Budget för 2024–2026 beslutad

Framtid Falkenberg och vänsterpartiet står framför Stadshuset. Från vänster: Miranda Bodiroza (S), Per Svensson (S), Markus Jöngren (MP), Anita Gidén (V), Petra Hygrell (L) och Susan Pettersson (KD).

Framtid Falkenberg och vänsterpartiet står bakom budgetförslaget. Från vänster: Miranda Bodiroza (S), Per Svensson (S), Markus Jöngren (MP), Anita Gidén (V), Petra Hygrell (L) och Susan Pettersson (KD).

14 november 2023

Den 14 november fattade kommunfullmäktige beslut om en ny budget för 2024–26. Det blev förslaget från Framtid Falkenberg och Vänsterpartiet som blev beslutat.
– Den här budgeten är en bra kompromiss mellan att skydda omsorgen och skolan från stora nedskärningar och att anpassa sig till en svår ekonomisk situation, säger Per Svensson(S), kommunstyrelsens ordförande.

Framtid Falkenberg och Vänsterpartiet fick 30 av fullmäktiges 61 röster. Övriga röster fördelades på de två andra förslagen, dels ett från Moderaterna och Centerpartiet, dels ett från Sverigedemokraterna. Alla förslagen var präglade av det ekonomiska läge som råder. Det är framför allt två poster som innebär stora utmaningar för ekonomin inför 2024: dels den höga inflationen, dels höga räntenivåer. Detta gör att: 

• Vi har fått högre kostnader för våra lån. 
• Lokalkostnaderna har gått upp kraftigt. 
• Vi har fått ökade kostnader för pensionsavsättningar (som styrs av inflationen). 

Läs mer om våra Ekonomiska förutsättningar

Läs mer om Vision och mål

Beslutade budgeten och budgetförslagen

Detta är den beslutade budgeten inklusive de uppdrag som tillkom under kommunfullmäktige. 

pdf Beslutad budget (Framtid Falkenberg och Vänsterpartiet) (1.65 MB)

Moderaterna och Centerpartiets budgetförslag

Sverigedemokraternas budgetförslag

Barn och brukare i fokus

I den beslutade budgeten får nämnderna ersättning fullt ut för att det är fler barn och brukare.
– Men vi låter nämnderna välja själva var hur de vill använda pengarna där de bäst behövs i våra verksamheter, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Trygghet viktigt

I budgeten finns åtgärder för social hållbarhet och trygghet, något som var viktigt i alla budgetförslagen även om de inte var exakt lika.

Några av åtgärderna i budgeten:

• En person som ska arbeta med brottsförebyggande arbete. 
• Handlingsplan för ökad trygghet
• Ökade resurser för SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid). 
• Tillskott så att TSI, tidiga samordnade insatser, ska finnas på alla skolor inklusive nya Tröingeskolan. 
• Ytterligare två fältassistenter. 
• Tilldelning av budget för skyddat boende. 
• Olika typer av bidrag till föreningar.

Satsningar på personal

För att klara välfärden framöver finns också satsningar på personalen. Det handlar om insatser för att trygga kompetensförsörjningen, löneökningar och ökat friskvårdsbidrag.

Når målen – men inte nästa år

Budgeten sträcker sig över en period om tre år. I kommunen finns två finansiella mål sedan tidigare och ett nytt mål föreslås i denna budget. Ett av målen är att resultatet ska vara 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket motsvarar ungefär 66 miljoner kronor. Överskottet behövs för att kommunen ska klara att delfinansiera sina investeringar och inte låna för mycket pengar. Under 2024 når budgeten bara 1 procent. Under 2025 och 2026 är det dock planerat så att resultatmålet nås. För hela perioden nås målet i genomsnitt över alla tre åren. 
– Anledningen till att vi inte når målet i budgetförslaget i år är att det skulle påverka verksamheterna för mycket och det vill vi inte, säger Per Svensson (S).
Det andra målet är soliditetsmålet om 30 procent. Det kommer kommunen att nå vid utgången av 2026 enligt nuvarande förutsättningar i budgethandlingen.  

Uppdrag ur Moderaterna och Centerns budgetförslag

Oppositionen fick dock igenom några av sina uppdrag, som kortfattat går ut på att:

  • Få in Årstadskolan i lokalberedningsprocessen.
  • Detaljplanera områdena kring Vinbergsskolan, Fajansskolan och Klitterbadet som påverkas av Tröingebergskolan och ny simhall.
  • Att nämnder som investerar ska ta hänsyn till effektivitet, stordrifts- och skalfördelar.
  • Att det från och med nästa års budget inte ska vara nödvändigt att ersätta nämnderna till 100% om prognoserna för till exempel hur många fler barn eller brukare som förväntas är osäker.

– Det här är viktiga frågor som jag är mycket nöjd över att ha fått igenom, säger Sandra Johansson (M), oppositionsråd.

Nytt finansiellt mål i budgeten 

Det finns också förslag på ett nytt finansiellt mål, som handlar om budgetföljsamhet och prognossäkerhet.  
– Jag tycker att det här är bra förslag. Vi behöver bli ännu bättre på att följa den budget som är satt, och vi behöver bli ännu säkrare i våra prognoser. Det är viktigt med framförhållning. Alla kan bidra till att vi når detta mål tillsammans. Att också ha det här som mål ger lite mer kraft i arbetet framöver, säger Jörgen Hansson, ekonomichef. 

Detta gör vi 2024–2026

Nämnderna har parallellt arbetat med sina interna budgetar, som kommer att utgå från kommunens övergripande budget. Dessa beslutas i december, och då kommer fler detaljer kring förändringar. I arbetet med internbudgetarna arbetar nämnderna enligt budgetförslaget som innebär att de behöver göra vissa effektiviseringar, upp till 1 procent av sina respektive budgetramar.

Här är några av de förändringar och satsningar som finns i Framtid Falkenberg och Vänsterpartiets förslag: 

• Ökade resurser för att täcka att det är fler barn och elever, brukare och invånare. 
• Tillskott på grund av ökade kostnader för bland annat räntor, lokaler, livsmedel och bränsle.
• Åtgärder för social hållbarhet och trygghet.
• Extra resurser för att täcka att fler barn behöver Skolfam (vid behov extra insatser i skolan till barn som bor i familjehem). 
• Satsning på likvärdiga förutsättningar för vissa barn med funktionsvariationer som behöver extra stöd i förskolan.  
• En kompensation för kostnader för barn och unga i familjehem. 
• Campus (gamla bibliotekets lokaler) som öppnade 2023 ska få fler platser 2024. 
• Bidrag för konstgräsplan i Ullared 2025 och Vinberg 2027. 
• LOK-stöd, aktivitetsbidrag för barn och unga, ökar, dubbleras från 2025. 
• 2026 ökas bidraget ”Satsningar på landsbygden” (från 750 000 till en miljon kronor.) 

Investeringar 

I budgeten finns också investeringar som planeras under de kommande fem åren. Några av dem är: 
• Nya Tröingeskolan med en idrottshall med två salar. Tröingedal ska ha fyra paralleller i årskurs F-9. Skolan planeras bli klar 2025. 
• Integritetsskyddande åtgärder i omklädningsrum 2024. 
• Nya förskolor i Vinberg och Långaveka. 
• Bygga om Hertingsskolans kök och matsal . 
• Fyra platser i gruppboende inom LSS (lokalanpassning).
• Räddningsstation Vessigebro 2026. 
• I slutet av perioden planeras för att börja bygga nya Klitterbadet med ny placering vid ishallen och 50-metersbassäng, planeras vara klar 2029. 
• Lekplats Gruebäcken. 
• Byte konstgräs Falkenbergs IP under 2024 och en ny konstgräsplan 2026. 
• Flytta hundrastgården vid IP.
• Cirkulationsplats på Göteborgsvägen, vid infarten mot Tånga handelsområde. 

Vad händer nu? 

Nu när budgeten är beslutad, är det dags för nämnderna. I december kommer nämnderna att besluta om sina respektive budgetar. Då blir det ännu mer konkret hur budgeten påverkar verksamheterna. Budgeten börjar gälla 1 januari 2024. 

Vad är en budget? 

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Den talar om hur mycket pengar verksamheterna får kosta och vilka intäkter som finns. Den innehåller också mål för kommunens verksamheter.