Skip to main content

Arbetsmarknadsavdelningen föreslås bli en del av barn- och utbildningsnämnden

25 juni 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att arbetsmarknadsavdelningen flyttas till barn- och utbildningsnämnden. Flytten syftar till att förbättra integrationen mellan arbetsmarknadsinsatserna och utbildningsmöjligheterna i kommunen.

– Utredningen visar att vi genom en flytt till barn- och utbildningsnämnden kan förbättra arbetet med att få ut människor i arbete eller studier, säger Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande. 

Utbildning och arbetsmarknad hänger ihop

Flytten är tänkt att stärka kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning genom att placera avdelningen i ett utvecklingsorienterat sammanhang tillsammans med Campus gymnasiet och vuxenutbildningen. Detta ska inte bara förbättra möjligheterna för personer att återgå till arbete eller studier, utan också erbjuda ett stöd för dem som står inför särskilda utmaningar, såsom språkbarriärer eller sociala problem.

– Utbildning och arbete hänger ihop och därför kommer den här organisationsförändringen ge oss bättre förutsättningar att lyckas med insatser för invånare som behöver komma i arbete, säger Dan Randelid, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.  

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Peter Dygården, är positiv till förslaget.

– Det här kommer bli bra. Flytten signalerar tydligt att vägen till arbete ofta går via utbildning. Vi hoppas att det långsiktigt leder till att fler människor får en meningsfull sysselsättning, något som är bra för både individens välbefinnande och framtidsutsikter.

Utredning pågått under våren

Den föreslagna flytten, som har föregåtts av en utredning under våren, har mötts av positiva reaktioner från berörda parter och är ett led i kommunens långsiktiga arbete med att skapa en mer sammanhållen och effektiv organisation. Beslutet förväntas inte påverka kommunens ekonomi eftersom de tillhörande budgetmedlen kommer att överföras från kommunstyrelsen till Barn- och utbildningsnämnden.