Skip to main content

Skolskjuts - ansökan

Om du har långt till skolan har du rätt till skolskjuts. Det finns olika regler och riktlinjer kring om och när du har rätt till skolskjuts. Det är viktigt att din ansökan om skolskjuts kommer in i tid.

Elever i årskurs F-9 samt elever i anpassad gymnasieskola kan få kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, växelvis boende, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Under förutsättning att eleven har rätt till skolskjuts till den av kommunen anvisade skola kan en elev vara berättigad till skolskjuts även till sin valda skola, om beviljandet inte innebär en merkostnad eller organisatoriska svårigheter för kommunen. En prövning görs i varje individuellt fall. Eleven har rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan, inte till och från fritidshem.

Följande avståndsregler gäller:

Skolår F—2: 2 km
Skolår 3—5: 3 km
Skolår 6—9: 4 km

Avståndsreglerna gäller även mellan hemmet och hållplatsen vid planeringen av skolskjutsen.

Ansökan och beslut

Om eleven går på den av kommunen anvisade skolan och uppfyller de avståndsregler som gäller för aktuell årskurs, behöver vårdnadshavaren inte göra en ansökan om skolskjuts. Falkenbergs kommun planerar elevens skolskjuts och delger vårdnadshavaren planeringen via e-post. 

Det är viktigt att kommunen har korrekta mejluppgifter till vårdnadshavarna. Saknar du bank-id, vänligen vänd dig till Kontaktcenter för att få hjälp att uppdatera dina kontaktuppgifter.

Om rätten till skolskjuts ska prövas på grund av växelvis boende, trafikförhållanden, funktionsnedsättning, egenvald skola eller andra omständigheter, behöver vårdnadshavaren skicka in en skriftlig ansökan. Vårdnadshavare ansöker med e-legitimation i kommunens självservice. Ett skriftligt, överklagbart beslut fattas i ärendet.

Innan en ansökan görs ska du som vårdnadshavare ha tagit del av kommunens riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola.

Inför läsåret 2024/2025 

Om eleven går på sin anvisade skola och uppfyller avståndskriteriet som gäller för aktuell årskurs, behöver du inte göra en ansökan om skolskjuts. Falkenbergs kommun kommer planera elevens skolskjuts och delge dig planeringen via mejl innan skolstart. Vänligen kontrollera din skräppost regelbundet för att undvika att planeringen kommer dit. 

För dig som söker skolskjuts på grund av trafiksäkerhet, funktionsnedsättning, växelvis boende eller andra särskilda skäl, kommer beslut och eventuell planering att delges dig via det skapade ärendet senast i slutet av maj. Om ditt barn inte går på den av kommunen anvisade skolan, kommer du få ett beslut och eventuell planering av skolskjuts efter skolstart. Detta på grund av att elever som går på sin anvisade skola får sin planering av skolskjuts först, därefter prövas skolvalselever ansökningar. Kommunen tittar på om ett beviljande innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter.  

Planering av skolskjuts

Om en elev beviljas skolskjuts, skickar kommunen beslutet till Hallandstrafiken för planering. Hallandstrafiken har i uppdrag att planera skolskjutsen på ett för kommunen kostnadseffektivt sätt. Föräldern kan önska hur skolskjutsen ska planeras. Det är dock kommunen och Hallandstrafiken som beslutar om hur skolskjutsen ska planeras.

Elev med växelvis boende

När en elev bor växelvis på två adresser och båda adresserna ligger inom kommunen, har eleven rätt till skolskjuts om kommunens övriga kriterier för skolskjuts är uppfyllda. Detta under förutsättning att eleven bor lika mycket på de två adresserna.

Elev med funktionsnedsättning

Om eleven har en funktionsnedsättning som uttrycker sig i oförmåga att själv ansvara för sina skolresor, kan det finnas rätt till skolskjuts. Vårdnadshavaren ska i sin ansökan beskriva barnets funktionsnedsättning, varaktigheten samt hur den uttrycker sig och gör att barnet behöver skolskjuts. Som underlag för ansökan ska vårdnadshavaren även skicka in ett utlåtande som styrker barnets funktionsnedsättning samt beskriver barnets begränsningar till att själv ta sig till och från skolan. Underlaget kan utfärdas av skolan eller vården.

Handläggning

I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till ansökanren om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Det kan ta upp till fyra veckor att handlägga skolsskjutsärenden. Inför nytt läsår tar handläggningen längre tid då vi får in de flesta ansökningarna.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.