Skip to main content

Tröinge 6:75 del av – fjärrvärmeverk

Kommunstyrelsen gav den 9 december 2021 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för industri/verksamhet för att möjliggöra för en fjärrvärmeanläggning (§ 309).

Status

Detaljplanen har varit ute på samrådsremiss under perioden 5 april–3 maj 2023. Inkomna synpunkter sammanställs nu en i samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att

  • Möjliggöra för industri, teknisk anläggning med ett fjärrvärme- eller kraftvärmeverk, transformatorstation och kontor
  • Möjliggöra för en 75 meter hög ackumulatortank med konstnärlig gestaltning
  • Säkerställa hantering av dagvatten inom planområdet.

Planområdet

Planområdet är beläget vid Falkenbergsmotet väster om väg 154, cirka 5 kilometer norr om Falkenbergs stad, och är 15,6 hektar stort. Marken ägs av Falkenbergs kommun.

Planarbetet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Slätteberg S:1, Töringe GA:2 och Jonstorp samf. Information om planarbetet skickas till kända kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Nadja Ricklund
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer