Skip to main content

Tegeltaket 1 m fl – restaurangverksamhet

Kommunstyrelsen gav den 17 mars 2020 planavdelningen i uppdrag att ta fram ett planförslag med huvudsyfte att pröva marken för verksamhet och aktiviteter utmed Ätran (§ 74).

Status

Detaljplanen har varit ute på samrådsremiss under perioden 9 november–7 december 2022. Inkomna synpunkter sammanställs nu en i samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra restaurangverksamhet inom ett område som idag är obebyggt. Förslaget innehåller en byggnad i två våningar med upp till totalt cirka 1500 kvadratmeter BTA avsedd för restaurangverksamhet. Inom restauranganvändningen möjliggörs uteservering, komplementbyggnader och parkering. Restaurangverksamheten angörs med bil söderifrån via en ny gata som ansluter till Plankagårdsvägen. I öst-västlig riktning föreslås en passage för allmännyttig gång- och cykeltrafik över kvartersmarken.

Planområdet

Planområdet är beläget på östra sidan av Ätran i Falkenbergs centralort. Marken inom planområdet ägs av Falkenbergs kommun.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Samrådsmöte hölls i form av öppet hus med drop-in den 29 november då det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Fredrik Bergqvist
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer