Skip to main content

Slöinge-Perstorp 1:44 m fl – verksamhet

Kommunstyrelsen gav den 9 juni 2020 planavdelningen i uppdrag att inleda planarbete med huvudsyfte att anpassa gällande detaljplan till nuvarande verksamhet (§ 187).

Status

Detaljplanen Slöinge-Perstorp 1:44 m fl har varit ute på samråd under perioden 1 november–29 november 2023. Inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga befintlig verksamhet och möjliggöra för utökning av verksamheten. Planförslaget syftar även till att samla alla ytor kopplade till verksamheten inom samma detaljplaneområde.

Planområdet

Planområdet ligger i Slöinge cirka 13 kilometer sydöst om Falkenberg.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Slöinge-Boarp S:2 och Slöinge GA:1. Information om planarbetet har skickats till kända kontaktpersoner för dessa föreningar enligt fastighetsförteckning.

Samrådsmöte hölls den 23 november då det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Fredrik Bergqvist
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer