Skip to main content

Skogstorp 4:171 m fl – bostäder

Kommunstyrelsen gav den 15 september 2010 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda planarbete i syfte att ta fram ny detaljplan för området för bostadsbebyggelse (§ 241).

Status

Detaljplanen har varit ute på samrådsremiss under perioden 27 september–25 oktober 2023. Inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Planarbetets syfte är att medge bostadsbebyggelse i form av radhus, parhus, kedjehus eller flerbostadshus inom fastigheten Skogstorp 4:171, uppförda i en till tre våningar i fastighetens västra del och en till två våningar i den östra delen. Vidare ska planförslaget säkerställa en grönskande gemensam utemiljö för de boende, centralt inom planområdet. Planen syftar också till att planlägga en befintlig dagvattendamm som inte är planlagd samt ett område som i nuläget är detaljplanelagd som bussgata.

Planområdet

Planområdet ligger i västra Skogstorp norr om Falkenbergs centrum. Marken inom planområdet ägs av Falkenbergs kommun.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Samrådsmöte hölls den 12 oktober i Argus, Falkenbergs bibliotek, där det fanns möjlighet att se och ställa frågor om planförslaget.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Mikaela Ledin
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer