Skip to main content

Morup 23:1 del av, m fl – bostäder

Kommunstyrelsen gav den 11 maj 2010 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda planarbete för del av Morup 23:1 m fl (§ 112). Huvudsyftet är att möjliggöra för nya bostäder i södra delen av Morup som ligger cirka 10 km nordväst om centrala Falkenberg.

Status

Detaljplanen har varit ute på granskningsremiss under perioden 10 januari–21 februari 2024. Inkomna synpunkter sammanställs nu i ett utlåtande.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i södra delen av Morup. Detaljplanen är flexibel och inom planområdet möjliggörs utbyggnad av friliggande villor, sammanbyggda hus och flerbostadshus. Syftet är även att anpassa detaljplanen efter nuvarande förhållanden och till viss del möjliggöra utveckling av befintliga användningar. Detaljplanen syftar även till att skapa en bättre trafikmiljö utmed väg 768 och till att utveckla gång- och cykelförbindelserna inom planområdet.

Planområdet

Planområdet, som är cirka 20 hektar stort, är beläget i södra delen av Morups samhälle som ligger cirka 10 kilometer nordväst om centrala Falkenberg. Marken inom planområdet ägs delvis av privata aktörer och delvis av Falkenbergs kommun.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Samråd hölls under sommaren 2018 och samrådsmöte hölls den 22 augusti 2018 i Morups Friskola där det fanns möjlighet för allmänheten att se och ställa frågor kring planförslaget.

Förslaget har varit ute på remiss vid två tillfällen.

Detaljplanen berör Morup GA:1, Morup GA:3, Morup S:4 och Morup S:7. Information om samrådet har skickats till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Vi handlägger ärendet med utökat förfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Fredrik Bergqvist
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer