Skip to main content

Socialförvaltningen belönas med statsbidrag för satsning på fler tillsvidareanställda i vård och omsorg

12 juli 2023

Socialförvaltningen har tilldelats ett statsbidrag från Socialstyrelsen på ca 46 miljoner kronor för det arbete man genomfört med att minska andelen timanställda medarbetare inom äldreomsorgen, och i stället ha fler tillsvidareanställda. Bidraget blir ett välkommet tillskott till förvaltningens budget, som tidigare visat ett underskott på ca 30 miljoner för 2023.

I början av juli beslutade Socialstyrelsen om tilldelningen av statsbidrag för prestationer som uppnåtts inom kommunal vård och omsorg under perioden 2021–2022. Falkenbergs kommuns socialförvaltning fick då det glädjande beskedet om att ha beviljats ett statsbidrag på 46 315 325 kronor. Detta grundar sig på att kommunen uppfyllt Socialstyrelsens villkor om att ha genomfört en tydlig förbättring gällande att minska andelen timanställda inom vård och omsorg av äldre.

– Detta är en fantastiskt god nyhet och jag är tacksam för allt det arbete socialförvaltningen lagt ner för att öka andelen tillsvidareanställningar. Vi befinner oss förhoppningsvis i slutet av en mycket tuff ekonomisk period och de här pengarna behövs verkligen, säger socialnämndens ordförande Andreas Engebrethsen.

Färre timanställda och fler tillsvidareanställda

Falkenbergs kommuns socialförvaltning har sedan 2021 genomfört en stor satsning med syftet att minska andelen timanställda inom vård och omsorg, och i stället ha fler tillsvidareanställda medarbetare. Fler tillsvidareanställningar inom vård och omsorg innebär en tryggare arbetsmiljö för medarbetarna, och även en tryggare omsorg för brukarna.

Satsningen har gett goda resultat – i februari 2021 hade socialförvaltningen 678 tillsvidareanställda och 256 timanställda medarbetare. I november 2022 hade förvaltningen 735 tillsvidareanställda och 137 timanställda medarbetare.

– För att klara av personalförsörjningen i framtiden måste fler arbeta heltid. Falkenbergs kommun vill verkligen vara en attraktiv arbetsgivare och då är det viktigt att erbjuda tillsvidareanställningar. Kontinuiteten som en tillsvidareanställning innebär ger trygghet för både personal och brukare, och särskilt inom demensomsorgen är detta viktigt, säger Andreas Engebrethsen, socialnämndens ordförande.

Fler tillsvidareanställda medarbetare har dock inneburit ökade kostnader för socialförvaltningen. Man har därför lagt ned ett stort arbete på att kvalificera sig för statsbidraget från Socialstyrelsen, som delas ut till kommuner som arbetat just för att minska andelen timanställda inom vård och omsorg.

Underskott på ca 30 miljoner enligt första prognosen för 2023

I maj redovisade socialförvaltningen sin första delårsrapport, som innehöll en prognos för budgeten under 2023. Prognosen visade då att förvaltningen förväntas ha ett underskott på cirka 30 miljoner kronor.

Underskottet beror bland annat på just ökade personalkostnader inom vård och omsorg, men även sådant som ökade lokalkostnader för el och hyra. I den första delårsrapporten kunde socialförvaltningen heller inte ta höjd för eventuella tilldelningar av statsbidrag.

Satsningen på tillsvidareanställningar kan fortsätta

Det beviljade statsbidraget blir nu därför ett välkommet tillskott till förvaltningens budget. Bidraget möjliggör också att satsningen på att minska andelen timanställda inom vård och omsorg kan fortsätta.