Skip to main content

Så svarar invånarna på trygghetsfrågor

En stor majoritet av invånarna i Falkenbergs kommun känner sig trygga i sin bostad, i sitt närområde och i kommunen som helhet. Den fingervisningen ger resultaten av en ny undersökning.

Under hösten 2021 genomförde Falkenbergs kommun, Lokalpolisområde Falkenberg och Lokal nämnd Falkenberg Region Halland en webbaserad trygghetsundersökning via sociala medier. Över 1000 personer valde att svara. Under senhösten och vintern har svaren analyserats och resultatet visar att stor majoriteten av de svarande känner sig trygga i sin bostad, i sitt närområde och i kommunen som helhet.

- Det har varit ett stort engagemang från invånare i olika åldrar. Även om undersökningen inte är statistiskt säkerställd så bedömer vi att resultaten ger oss en tydlig fingervisning om hur invånarna upplever tryggheten i kommunen, säger Erika Erlingsson, utvecklingsledare social hållbarhet, Falkenbergs kommun.

Viktiga svar för fortsatt arbete med trygghet

Undersökningen blir ett underlag som aktörerna använder sig av i det fortsatta trygghetsarbetet. Falkenbergs kommun, Lokalpolisområde Falkenberg och Lokal nämnd Falkenberg Region Halland arbetar målmedvetet och kommer att fortsätta arbeta med åtgärder för att öka tryggheten.

Långsiktigt arbete

Parterna jobbar långsiktigt tillsammans för att öka tryggheten i Falkenberg. Man arbetar relationsskapande för att skapa meningsfull fritid för barn och unga samt få fler vuxna att finnas ute i staden. Man arbetar även med att använda kameraövervakning på utvalda ställen, arbeta med ansvarsfull alkoholservering, tillsätta områdespoliser, för att nämna några trygghetsskapande åtgärder.

Det är första gången som denna parterna gör denna typ av mätning. Det ska bli intressant att följa trenden över tid och göra jämförande analyser.

Undersökningen finns i sin helhet på polisens webbplats. länk till annan webbplats