Skip to main content

Nyheter i korthet från socialnämnden

30 november 2022

Här kan du läsa en sammanfattning av några av de frågor som avhandlades på socialnämndens möte den 29 november.

Kommunen återtar hemsjukvård

Socialnämnden har beslutat att återta den hemsjukvård som i dag drivs av Distriktsköterskegruppen Synapsen. Övergången sker vid årsskiftet. Alla medarbetare på Synapsen har fått ett erbjudande om att följa med över till kommunen och ungefär hälften har tackat ja.

I och med övergången så kommer kommunens hemsjukvård att omorganiseras för att underlätta mottagandet av både medarbetare och patienter. Några patienter kan komma att få en ny patientansvarig sjuksköterska, men målsättningen är att övergången ska innebära så få förändringar som möjligt för patienterna.

Alla medarbetare kommer inledningsvis att utgå ifrån Turbingränd där kommunens hemsjukvård sitter i dag. Men eftersom hemsjukvården redan är trångbodda, så pågår ett arbete för att så snabbt som möjligt kunna flytta hela hemsjukvården till nya lokaler.

Upphandling av daglig verksamhet

I Falkenbergs kommun driver Bräcke diakoni 17 dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Avtalet mellan Bräcke diakoni och Falkenbergs kommun går ut sista oktober 2023. Då avtalet inte går att förlänga har socialnämnden nu tagit beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett upphandlingsdokument.

Upphandlingsdokumentet ska även innehålla ett maxtak kopplat till vad kommunens själv skulle kunna driva verksamheten för. Utöver detta har förvaltningen även fått i uppdrag att se över möjligheterna att reservera upphandlingen till idéburna organisationer. Detta med anledning av ny lagstiftning som träder i kraft den första januari 2023.

Utvärdering av tjänsten servicebiträden

Under sommaren 2022 testade hemtjänsten att anställa så kallade servicebiträden. Dessa personer arbetade enbart med att städa hos omsorgstagarna. Syftet med insatsen var att ge undersköterskorna mer tid för vård- och omsorgsarbetet. Nu har en utvärdering gjorts, där både enhetschefer, medarbetare och brukare har fått tycka till kring arbetssättet.

Resultatet är övervägande positivt. Medarbetarna uppger att de upplevt en minskad stress och att de uppskattar att få mer tid till omsorgsarbetet. Majoriteten av brukarna uppger att städningen blev lika bra eller bättre utförd och cheferna ser att servicebiträdena skulle kunna utföra fler uppgifter, som exempelvis tvätt.

Socialnämnden har nu beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur uppdraget för servicebiträden kan utökas med ytterligare insatser.